Nationell vägledning för vädervarningar - samhällsaktörernas arbete

Samtliga aktörer som berörs av vädervarningar behöver förstå vad det förnyade varningssystemet innebär och hur det påverkar den egna verksamheten. Därför finns nu Nationell vägledning för vädervarningar – samhällsaktörernas arbete som ett stöd i detta arbete. 

Det är respektive aktörs ansvar att integrera det förnyade varningssystemet i egen organisation och en av införandeprojektets inriktningar är att skapa stöd för detta. Nationell vägledning för vädervarningar – samhällsaktörernas arbete är ett sådant stöd. Vägledningen beskriver roller, förväntningar och komponenter i varningssystemet. 

Ett stöd för aktörernas anpassning till förnyat system

Vägledningen är ett ramverk för arbetet med vädervarningar som beskriver det förnyade varningssystemets komponenter. Den första upplagan är anpassad för övergångsperioden som beräknas pågår ett år. Vägledningen beskriver roller och ansvar i arbetet runt vädervarningar och ska stödja aktörernas anpassning till det förnyade varningssystemet. Den ska kunna användas som ett stöd i implementering, utvärdering och utbildning inom arbetet med vädervarningar för berörda organisationer.

Processbild - konsekvensbaserade vädervarningar
För att skapa konsekvensbaserade vädervarningar integreras samverkan med regionala och lokala aktörer i beslutsprocessen inför beslut om varning. Förstora Bild

Olika informationsbehov

Vägledningen är indelad i information för olika behovsgrupper, från allmän information till olika fördjupningsnivåer. Beroende på vem läsaren är kan hen välja vilken information som är relevant att läsa med hjälp av de tydliga taggningar som finns för olika avsnitt.

Framtagen i samverkan 

SMHI ansvarar för vägledningens innehåll, men det är framtaget i samverkan med aktörer från hela det svenska krisberedskapssystemet.

Den första upplagan av vägledningen är anpassad för övergångsperioden för det förnyade vädervarningssystemet. Den beräknas pågå ett år från och med införandet som är planerat till april 2021.

Frågor?

Har du frågor om vägledningen eller om det förnyade vädervarningssystemet? Kontakta;

Camilla Palmér, Huvudprojektledare
tel 070-096 00 02
e-post camilla.palmer@smhi.se

Åsa Granström, Delprojektledare
tel 011-495 82 76
e-post asa.granstrom@smhi.se

Fredrik Linde, Projektägare och chef för prognos- och varningstjänsten på SMHI
tel 011-495 81 72
e-post fredrik.linde@smhi.se