Hållbar förvaltning i fokus på SMHIs havsmiljöseminarium i Almedalen 2017

Havet påverkas av både mänsklig aktivitet och klimatförändringar. Vad behöver vi veta för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats? Är vi rätt rustade till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges egna miljömål?

SMHI hade ett seminarium i Almedalen 4 juli om havets miljö och ett hållbart nyttjande av havsresurserna.

Lena Viktorsson, oceanograf.

Havet runt Sverige påverkas av mänsklig aktivitet, både i närområdet och på en global skala. En stor tillförsel av näringsämnen till Östersjön och en fiskeriförvaltning som saknat en ekosystembaserad grund har lett till kraftigt negativa förändringar i Östersjöns havsmiljö, bland annat en stor utbredningen av syrefria bottnar. Haven utsätts även för utsläpp av giftiga ämnen och skräp. Förändringar i klimatet påverkar haven genom uppvärmning, försurning och spridning av nya arter.

Se seminariet om "Havets miljö och dess förändring" i efterhand

I ett seminarium på Briggen Tre Kronor presenterade SMHI en överblick av havsforskning, miljöövervakning och förvaltning av haven runt Sverige. Vi belyser även de kunskapsluckor vi anser finns för att Sverige ska kunna säkerställa ett hållbart nyttjande av havsresurserna. I ett efterföljande samtal diskuterar forskare, myndigheter och politiker hur Sverige kan nå målen och fylla kunskapsluckorna.

Program
10.00 Presentationer och diskussion med medverkande och publik. Vilka är miljö- och klimatutmaningar i havet, vilka kunskapsluckor finns, hur hanteras frågorna i förvaltningen och hur ser miljöövervakningen i havet ut?

Medverkande

  • Lena Viktorsson, oceanograf, SMHI
  • Helén Andersson, enhetschef oceanografisk forskning, SMHI
  • Johan Stål, gruppchef och marinbiolog, SMHI
     
  • Thomas Johansson, enhetschef, havsplanering och maritima frågor, Havs- och vattenmyndigheten
  • Åsa Ranung, Chef vattenmiljö WWF
  • Tina Elfwing, Föreståndare, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Moderator
Signild Nerheim, oceanograf, SMHI