Bilateralt samarbete i Brasilien

Luftmiljö

Utifrån erfarenheter från Chilesamarbetet och med medverkan av chilenska experter har SMHI tillsammans med miljömyndigheten i delstaten Rio Grande do Sul i södra Brasilien genomfört ett pilotprojekt i staden Sapiranga. I projektet har partikelhalter i luft uppskattats med hjälp av mätning och modellering. Resultat från projektet visar att partikelhalter i en liten stad som Sapiranga också kan vara höga, bland annat på grund av vedeldning. Det är viktigt att problemet med höga partikelhalter uppmärksammas och åtgärdas även i mindre och medelstora städer, så att fokus för luftföroreningar inte bara riktas på storstäder. Projektet, som huvudsakligen genomfördes under 2014 och slutredovisades i mars 2015, har rönt stort intresse inom delstaten.

Rapport från luftmiljöprojektet i Sapiranga i Brasilien (på engelska)

Sedan 2015 har SMHI samarbetat med myndigheter och universitet i staden Curitiba, med ett liknande fokus på partiklar och sot. Skillnaden mot pilotprojektet i Sapiranga är att Curitiba är en flermiljonstad och huvudstad för delstaten Paraná. Inom projektet, som benämns ParCur (”Particles in Curitiba”), har en mätkampanj genomförst under några vintermånader 2016. En första fas, där olika källor till utsläpp av partiklar och sot kommer att undersökas och kvantifieras, kommer att redovisas under 2017.