World Climate Conference 3 samlar internationella toppolitiker, beslutsfattare och klimatexperter

I augusti arrangerar FN-organet WMO en världskonferens om klimatförändringar och -anpassning i Genève. Konferensen ska samla internationella och nationella organ, toppolitiker, beslutsfattare och klimatforskare från hela världen för att diskutera nya satsningar inom klimatarbetet. SMHI deltar i förberedelserna.

World Climate Conference 3, WCC-3, hålls i Genève från den 31 augusti till den 4 september, vilket blir under det svenska EU-ordförandeskapet. Denna tredje världskonferens om klimatet har temat "Climate Prediction and information for decisionmaking". Konferensen arrangeras av FN-organet WMO och anknyter till flera organ inom FN, som samordnar sin verksamhet kring klimatfrågan.

- Konferensen syftar till att utveckla kopplingen mellan å ena sidan klimatövervakning, analys och forskning, och å andra sidan samhällets behov och användning av informationen som beslutstöd för klimatrelaterade risker och möjligheter, säger Markku Rummukainen, klimatexpert på SMHI.

De flesta samhällsfunktioner berörs

Konferensen ska fokusera på vilken information som kommer att behövas framöver för att på bästa sätt hantera klimatrelaterade risker samt anpassa olika samhällssektorer till klimatförändringarna. Bland dessa sektorer finns jordbruk, energi, vatten, biologisk mångfald, hälsa, transport och infrastruktur m m.

Starkt fokus kommer att ligga på kapacitetsutbyggnad i världen. En förhoppning är att en process ska påbörjas för att ta fram ett nytt globalt ramverk för klimattjänster. Ett sådant ramverk skulle komplettera redan existerande plattformar som det globala klimatobservationssystemet GCOS och det globala ramprogrammet för klimatforskning, WCRP.

Konferensen kommer att bestå av anföranden, arbetssessioner, rundabordssamtal med mera. Antalet deltagare förväntas bli närmare 1.500.

Sverige medverkar via SMHI i organisationskommittén och ska även bidra till utvecklingen av temaspecifika vitböcker.
- Vitböckerna ska brett belysa både samhällssektorers behov av klimatunderlag, och såväl forskarvärldens som olika organs förvaltar- och utvecklarperspektiv på klimatinformation, säger Markku Rummukainen.

Bidrog till skapandet av IPCC

Två tidigare World Climate Conferences har ägt rum år 1979 och 1990. Dessa bidrog till etableringen av FNs klimatpanel IPCC respektive FNs ramkonvention om klimatförändringar, UNFCCC, samt det globala observationssystemet GCOS.