WMO: Rekordhöga halter av växthusgaser i atmosfären

Mängden växthusgaser i atmosfären var rekordstor 2014, enligt världsmeteorologiorganisationen WMO (World Meteorological Organization) som nyss gett ut sin Greenhouse Gas Bulletin.

– Varje år rapporterar vi rekord när det gäller koncentrationen av växthusgaser. Varje år säger vi att tiden rinner ut. Vi måste agera NU för att stävja utsläppen av växthusgaser om vi ska ha en chans att hålla temperaturökningen på hanterlig nivå, säger WMOs generalsekreterare Michel Jarraud i ett pressmeddelande.

Mellan 1990 och 2014 har den värmande effekten på vårt klimat (strålningsdrivningen), ökat med 36% på grund av ökade halter av de långlivade växthusgaserna koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (lustgas, N2O).

Varmare och fler extrema väderhändelser

– Vi kan inte se koldioxiden. Den är ett osynligt hot, men ett väldigt verkligt hot. Det innebär högre globala temperaturer, fler extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar, smältande isar, höjda havsnivåer och ökad försurning av haven. Det här händer nu och vi förflyttar oss in på okänd mark med en skrämmande hastighet, säger Jarraud i pressmeddelandet.

I sin årliga sammanställning pekar WMO på kombinationen av stigande nivåer av koldioxid och vattenånga. Varmare luft kan innehålla mer fukt och när temperaturen stiger på grund av ökade koldioxidhalter ökar därför också mängden vattenånga, som i sig är en mycket kraftfull växthusgas. Detta resulterar i en ytterligare förstärkning av växthuseffekten med ännu högre temperaturer som följd.

Koncentrationen av koldioxid i atmosfären nådde enligt WMO under 2014 upp till 397,7 ppm (parts per million, miljondelar). På norra halvklotet passerade koldioxidhalten symboliska 400 ppm våren 2014. Knappt hälften av koldioxidutsläppen stannar kvar i atmosfären. Den andra delen binds av vegetation och går ner i haven.

– Vi kommer snart att leva med globala genomsnittliga nivåer över 400 ppm som en permanent verklighet, säger Michel Jarraud.

Starkt budskap

– WMOs sammanställning visar att de höga halterna av koldioxid i atmosfären fortsätter öka i ungefär samma takt som de senaste tio åren. Sammanställningen från WMO har ett starkt budskap till världens klimatförhandlare som snart samlas i Paris, då den visar att koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga, vilket betyder att även utsläppstakten är fortsatt hög, säger Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI.

Atmosfärshalter av växthusgaser

År 2014 var den globala koldioxidhalten (CO2) 397,7 ppm* (miljondelar), metangashalten (CH4) 1833 ppb** (miljarddelar) och lustgashalten (N2O) 327,1 ppb (miljarddelar), enligt statistik från WMO.

I WMOs årliga sammanställning över växthusgaser står att läsa att den rådande ökningstakten av koldioxidkoncentrationer är nära den genomsnittliga ökningen under den senaste tioårsperioden. Det globala årliga medelvärdet för koldioxidkoncentration beräknas passera 400 ppm under 2016.

* ppm utläses ”parts per million” vilket står för ”miljondelar”, 1 ppm = 0,0001 %
**ppb utläses ”parts per billion” vilket står för ”miljarddelar”, 1 ppb = 0,0000001 %