Webbplats om växtplankton och andra mikroalger

SMHI driver sedan ett år webbplatsen "Nordic Microalgae" som innehåller bilder, videofilmer, artlistor och annan information om mikroalger och vattenlevande protozoer (encelliga djurplankton). Fokus är på arter som förekommer i hav, sjöar och vattendrag i Norden.

Webbplatsen www.nordicmicroalgae.org ska erbjuda relevant information för miljöövervakning och forskning. Ett nordiskt samarbete mellan växtplanktonspecialister gör att kvalitén kan hållas på en hög nivå.

Svenska Lifewatch tillgängliggör data

Webbplatsen "Nordic Microalgae" utvecklas och administreras av SMHI och är en del av projektet Svenska Lifewatch som finansieras av Vetenskapsrådet - rådet för forskningsinfrastruktur. Det övergripande målet för projektet är att göra alla typer av biodiversitetsdata tillgängliga på europanivå och skapa en nationell forskningsinfrastruktur.

SMHI håller i den tekniska och praktiska utvecklingen av Nordic Microalgae. Det är forskare och miljöövervakare från företag, institut (t.ex. SMHI) och universitet runt om i Norden som bidrar med innehållet. I Svenska Lifewatch deltar SMHI, Artdatabanken vid SLU (projektkoordinator), Institutionen för vatten och miljö vid SLU, SLU-Aqua (tidigare en del av Fiskeriverket), Göteborgs, Lunds och Umeå universitet samt Naturhistoriska museet. I Lifewatch på EU-nivå deltar ett stort antal partners i Europa. Databaser med biodiversitetsdata hos de olika deltagarna kopplas samman till ett system för hantering av biodiversitetsdata. Mer information om Svenska Lifewatch: www.svenskalifewatch.se 

Mer om webbplatsen

Webbplatsen "Nordic Microalage" erbjuder information om biodiversiteten bland akvatiska mikroalger och närbesläktade organismer i de nordiska områdena. De aktuella organismerna är växtplankton och mikrozooplankton och motsvarande växter och djur som lever på bottnarna. Det finns bl.a. information om toxicitet, biovolymer och annan information som är viktig för miljöövervakningen. Nedladdningsbara artlistor kommer att uppdateras årligen av Sveriges Mikroalgskommitté.

Nordic Microalgae ger även information om organismernas position i den systematiska hierarkin, även när/om den ändras. Detta sker i samarbete med Artdatabanken (Kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper) - Dyntaxa (Svensk Taxonomisk Databas), AlgaeBase (Databas of information on algae that includes marine organisms).