Växthusgaserna fortsätter att öka i atmosfären

World Meteorological Organization, WMO, rapporterar att växthusgaserna fortsätter att öka i atmosfären. År 2008 var den globala koldioxidhalten 385,2 ppm, metangashalten 1797 ppb och lustgashalten 321,8 ppb, enligt statistik som presenteras av WMO i Greenhouse Gas Bulletin nr 5.

Detta innebär att växthusgaserna har ökat rejält sedan början av industrialiseringen. Från 1750 fram till 2008 är den globala ökningen av koldioxid (CO2) 38%. För metangas (CH4) och lustgas (N2O) är ökningen under samma tidsperiod 157 % respektive 19%.

Ökningstakten, dvs. förändringen från ett år till nästa år, är i samma storleksordning som under det senaste årtiondet för koldioxid och lustgas. Från år 2007 till 2008 ökade den globala koldioxidhalten med 2 ppm, vilket kan jämföras med genomsnittsökningen av koldioxid under de senaste 10 åren på 1,9 ppm. Medelvärdet under 1990-talet var ca 1,5 ppm per år.

När det gäller metangas så har kurvan som beskriver metangashaltens ökningstakt varierat mer i sitt utseende. Från att ha stigit ganska brant (med i snitt 13 ppb per år) under slutet av 1980-talet, så var metangashaltens förändringar tämligen små i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. De senaste två åren har metangashalten igen ökat mer markant, med 7 ppb per år (år 2007 och 2008).

ppm utläses ”part per million” vilket står för ”antal per miljon”, 1ppm = 0.0001 %
ppb utläses ”parts per billion” vilket står för ”antal per miljard”, 1 ppb = 0,0000001 %