Vattendomar tidsbegränsas för framtidens klimat

Längre växtsäsong och ökad avdunstning till följd av ett förändrat klimat kan leda till att mer vatten måste tas från naturen för bevattning av odlingsmark. I Skåne strävar länsstyrelsen efter att tidsbegränsa alla vattendomar med syfte att skapa en hållbar vattenanvändning för framtidens klimat.

Skåne har ett typiskt jordbrukslandskap med förhållanden som lämpar sig väl för vattenkrävande grönsaksodling. Högre temperaturer till följd av ett förändrat klimat kan leda till längre växtsäsong och ökad avdunstning vilket kommer att göra marken torrare än tidigare. Detta leder till ett större uttag av vatten för bevattning av odlingsmark och risken för överbelastning av naturens vattenresurser ökar, med sinande brunnar och vattendrag som konsekvens.

Som lösning på en del av problemet har Länsstyrelsen i Skåne kommit fram till att tidsbegränsade tillstånd för vattenuttag är nödvändiga. Innan 2012 gällde fastställda vattendomar utan tidsbegränsning. Den första domen avseende tidsbegränsat tillstånd för ytvattenuttag slogs fast i slutet av 2012 och gäller i 30 år.

Nytt exempel i idésamling

Arbetet med tidsbegränsade tillstånd för vattenuttag beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar exempelvis flera projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten, att finansiera klimatanpassning med gröna obligationer.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.