Lite nederbörd och höga temperaturer orsakar vattenbrist

Mindre nederbörd än normalt för säsongen i kombination med höga temperaturer har gett en torr start på sommaren och det råder brandrisk i större delen av landet. Det syns även i sjöar och vattendrag där flödena minskar och i södra Sverige har SMHI utfärdat risk för vattenbrist. I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i stora delar av landet.

Vattenbrist
Lite nederbörd och höga temperaturer orsakar vattenbrist.

I våras var utgångsläget inför sommaren betydligt bättre än våren 2017 då grundvattennivåerna var ovanligt låga och det fanns ovanligt lite vatten i sjöar och vattendrag.

I år gav snösmältningen ett kraftigt vårflöde vilket ledde till att grundvattenmagasinen fylldes på. I början av maj var markvattenhalten normal i hela landet och grundvattentillgången god eller tillfredsställande i stort sett hela landet, förutom lokala avvikelser.

Var är det risk för vattenbrist?

— Värst drabbade området just nu är sydvästra Götaland, och det är risk för vattenbrist i stora delar av Svealand och i Götaland, säger Elinor Andersson hydrolog på SMHI.

I tjänsten ”” presenterar vi en nulägesbild och framtida risk för vattenbrist per varningsdistrikt.

— Där det råder risk för vattenbrist finns en förtydligande beskrivning, tipsar Elinor.

Tjänsten innehåller även detaljerade kartor som visar hur regnmängder och grundvatten avviker från det normala.

Mindre regn än normalt

Under sommaren har det kommit mindre nederbörd än normalt för säsongen och det är den period då växtligheten behöver mycket vatten och avdunstningen är stor.

Det följer det hydrologiska årets mönster med att marken torkar ut och vattenföringen minskar under sommaren. Grundvattennivån sjunker och ligger sedan lågt. Det regn som faller går främst till växtligheten.

En torr vår, försommar och nu även högsommar har lett till stora problem framför allt för jordbruket. De låga flödena har även lett till problem för djurlivet i vattendragen på vissa håll.

Låga grundvattennivåer

Grundvattennivåerna i små magasin är under eller mycket under de normala i stora delar av landet. De större magasinen som reagerar långsammare har nivåer nära de normala förutom i delar av Svealand och på Gotland där de är under de normala.