Våtmark ger översvämningsskydd och mervärden i Getinge

Getinge i Halmstads kommun har upprepade gånger drabbats av översvämningar i Suseån. För att minska risken för översvämningar i framtiden har kommunen byggt skyddsvallar och anlagt en våtmark med rekreationsområde. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Halmstads kommuns flacka åkerlandskap med avsaknad av sjöar och våtmarker skapar en begränsning i förmågan att lagra och fördröja dagvatten.

Detta har lett till att Suseån som rinner genom Getinge återkommande gånger svämmat över. Senaste tillfället var sensommaren 2014 då flera samhällsinstitutioner tvingades stänga ned efter att både gator och fastigheter översvämmats.

Skyddsvallar och våtmark blev lösningen

För att skydda samhället byggde kommunen 2017 skyddsvallar längs båda sidor av Suseån. I området längs ån som grävts ut har kommunen anlagt en våtmark som kan översvämmas istället för bostäder och vägar. Våtmarken som är inramad av skyddsvallarna ska även sänka de höga halter näringsämnen som nått ån genom läckage från det omkringliggande jordbruket.

Dessutom är våtmarken tänkt att fungera som ett rekreationsområde för invånarna i Getinge. Därför har kommunen byggt promenad- och motionsvägar i området. Längs gångvägarna har parkbänkar placerats ut och det har även byggts utegym, koja för förskolebarn och en brygga med utomhuspedagogisk utrustning i området.

Nytt exempel på klimatanpassning

Våtmarksprojektet i Getinge beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Samlingen med exempel omfattar flera projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.