Varningstjänst för värme och luftföroreningar utvecklas

Om Sverige drabbas av värmebölja sommaren 2013 så kommer SMHI att utfärda en varning för detta. Så lyder ambitionen med ett nyligen påbörjat projekt som tittar på varningskriterierna för värmebölja och luftföroreningar.

Sverige har ett relativt sett kallt klimat och man kan tro att Sverige inte behöver ett varningssystem för värme. Senare års forskning har dock visat att det är högst relevant även i vårt land. Nu förbereds ett system för att varna för värmeperioder och för höga halter av luftföroreningar som ofta uppstår i samband med värmeböljor.

– Det här är viktigt, för det handlar om människors hälsa, säger Joakim Langner, SMHIs projektledare. Vi vet att värmeböljor orsakar ökad dödlighet även i Sverige, särskilt i riskgrupper och bland äldre. Men hur varmt är för varmt? Och hur länge ska värmeböljan hålla i sig för att man ska varna för den? Ska vi enbart varna för höga temperaturer, eller även för kombinationen med luftföroreningar som förhöjs vid värmeböljor?

När blir värme hälsofarlig?

I samarbete med Yrkes- och miljömedicin vid Umeå Universitet tas lämpliga varningskriterier fram, anpassade till den svenska befolkningen.

– Forskare vid Umeå Universitet hjälper oss att sätta relevanta kriterier för hur värme påverkar människors hälsa, berättar Joakim. Vi tittar på relationen mellan olika väderparametrar och ökad dödlighet. Såväl temperatur som luftfuktighet finns med i analysen.

Klimatförändringar ger högre temperaturer i Sverige

Det finns en långsiktig risk för högre temperaturer i Sverige, kopplat till ett förändrat klimat. Svenskar är generellt sett mindre vana vid, och därmed mer känsliga för, höga temperaturer än exempelvis sydeuropéer.

Vid högtryckssituationer sommartid förekommer förhöjda halter av luftföroreningar som också ökar hälsoriskerna, exempelvis marknära ozon. Särskilt på kontinenten är detta ett vanligt problem i samband med höga temperaturer och stark solinstrålning. Vid värmeböljor kan förhöjda halter av marknära ozon transporteras till Sverige.

– Förhöjda temperaturer innebär dessutom ökad brandrisk. Bränder är förstås primärt ett lokalt problem men luftföroreningar från större bränder i vårt närområde kan transporteras till Sverige och i episoder ge förhöjda halter av såväl partiklar som av andra luftföroreningar, förklarar Joakim.

Definiera rätt varningskriterier

Ett nationellt varningssystem för värmeböljor kan på ett effektivt sätt hjälpa till att förbättra samhällets beredskap och förebyggande åtgärder vid värmeböljor. Inom ramen för ett särskilt anslag för krisberedskap utvecklar SMHI ett varningssystem i samverkan med berörda myndigheter. I slutänden ska olika vårdgivare och allmänheten kunna använda varningarna för beredskap och åtgärdsarbete. Ambitionen är att ett varningssystem ska vara i drift till sommaren 2013.