Värmekartläggning visade på ökad hälsorisk

På uppdrag av Skövde kommun har SMHI kartlagt strålningstemperaturer inom Skövde tätort. Kartläggningen visar att ett framtida klimat innebär en markant ökning av antalet tillfällen då den upplevda värmen når nivåer som innebär en ökad hälsorisk för äldre.

Kartläggningen gjordes som ett underlag för kommunens samhällsplanering och visar hur den upplevda temperaturen varierar i staden i dagens klimat, och hur samma variation väntas se ut i ett framtida klimat. Strålningstemperaturen beräknas på liknande sätt som kyleffekt, men istället för vind kopplas temperatur till strålningsförhållanden, som till stor del påverkas av om en yta ligger i skugga eller är solbelyst.

Förhöjda temperaturer hälsorisk för äldre  

I uppdraget presenterade SMHI dels beräkningar av strålningstemperaturen för sommaren 2014 och dels för samma sommar (2014) i ett scenario med två grader varmare klimat. Jämförelsen visar en markant ökning av antalet tillfällen då strålningstemperaturen når nivåer som innebär en ökad hälsorisk för äldre.

Förhöjda temperaturer kan orsaka flera problem i samhället som är svåra att förutse, men i kartläggningen är fokus på direkta hälsorelaterade konsekvenser.

SMHI har i kartläggningen använt strålningsmodellen SOLWEIG som huvudsakligen utvecklats inom Göteborgs universitet. Det är en datormodell som beskriver hur strålningsvärmen varierar i den bebyggda miljön och som tar hänsyn till topografi, byggnader och vegetation.

Solen strålar mot husfasad med balkonger

- För fysisk planering behövs förståelse och information kring hur temperaturförhållandena ser ut i olika delar av bebyggd miljö, och hur dessa påverkas av byggnader, material, växtlighet och vatten, säger Magnus Asp, produktansvarig lokalklimat, SMHI.

- Tillgången till skugga är naturligtvis en viktig aspekt. I delar av staden där man har direkt närhet till träd, eller på skuggsidan av byggnader, överskred strålningstemperaturen aldrig de uppsatta risknivåerna, säger Magnus Asp, SMHI.

På Skövde kommun har ansvariga insett problematiken med ökad risk för värmebölja och hur det kan komma att påverka utsatta grupper i samhället.

- Redan så här tidigt på sommaren kan det på flera ställen i Skövde finnas områden som upplevs väldigt varma och som saknar skugga. SMHIs klimatscenarier visar på att stigande temperaturer och perioder med värmebölja kan komma att bli vanligare inom nära framtid, säger Tomas Ekelund, klimatanpassningsstrateg, Skövde kommun.

Värmebölja ökar kraven på fysisk planering och beredskap

För att minska de negativa hälsoeffekterna av en värmebölja ökar kraven på både fysisk planering och beredskap till exempel inom sociala myndigheter och vården.Beredskap handlar till exempel om råd kring hur man bör agera inom vården under en värmebölja. Även SMHIs meddelandetjänst för höga temperaturer som infördes under 2014 är ett led i beredskapsarbetet.

- Genom att visa hur upplevd temperatur kan variera inom en stad kan vi öka förståelsen för att en värmebölja upplevs på olika sätt i olika delar av staden. Det underlättar vid fortsatt fysisk planering, säger Magnus Asp, produktansvarig lokalklimat, SMHI.

- Med hjälp av den värmekartläggning som SMHI tagit fram har vi skapat en översiktlig bild av hur Skövde kan påverkas i ett varmare klimat. Vi har fått ett planeringsunderlag som kan underlätta för handläggare att bevara, men även skapa nya skuggmiljöer, framförallt med hjälp av träd, säger Tomas Ekelund, klimatanpassningsstrateg, Skövde kommun.

- Vi har även för avsikt att inventera alla skolgårdar och miljöer där barn och gamla vistas, för att skapa underlag för att motivera och inspirera politiker och tjänstepersoner att skapa miljöer som ger skugga varma dagar. Men också för att öka grönytefaktorn i samhället, avslutar Tomas Ekelund, Skövde kommun.

Strålningsmodellen SOLWEIG

Studien gjorde SMHIs experter med hjälp av strålningsmodellen SOLWEIG. Det är en datormodell som beskriver hur strålningsvärmen varierar i den bebyggda miljön, med hänsyn till topografi, byggnader och vegetation. Samma metod har använts i en liknande studie som SMHI samtidigt gjort för ett antal tätorter i Södermanlands län.

Våra beräkningar går att göra på så detaljerad nivå som ett kvarter och upp till hela städer och kommuner. Resultaten kan användas som underlag för stadsplanerare, byggbolag, hälsoansvariga och klimatanpassnings ansvariga i deras arbete med åtgärder och strävan mot en hållbar stadsmiljö, säger Magnus Asp, produktansvarig lokalklimat, SMHI.