Varmare, sötare, surare – Östersjön i ett förändrat klimat

Klimatförändringen påverkar Östersjön ovanligt mycket: havsmiljön förändras och havsnivån stiger. Idag är Östersjön hårt belastad av övergödning, sjöfart och befolkningen runt havet. Hur agerar samhället med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning för att rädda Östersjön?

Östersjön är redan idag ett utsatt hav med känslig miljö. Övergödning påverkar, alger blommar och de döda bottnarna breder ut sig. Sjöfarten belastar miljön genom fartygstrafik. Runt Östersjön bor ca 90 miljoner människor som påverkar havet när de lever inom det avrinningsområde som mynnar i Östersjön.

– När klimatet förändras ökar belastningen på Östersjön ytterligare, och det påverkar havet och också oss som lever omkring det. Idag vet vi inte allt om effekterna det förändrade klimatet ger och hur det påverkar havet, säger Helén Andersson, forskare på SMHI.

Den pågående klimatförändringen påverkar Östersjön på flera sätt. Vattnet blir varmare när temperaturen i området stiger. Havet blir sötare när nederbörd och tillrinning från land ökar. Samtidigt blir vattnet surare då det binder mer koldioxid från atmosfären. Klimatförändringen får havsnivån att stiga, vilket påverkar kustområdena kring Östersjön.

Seminarium i Almedalen

På vilket sätt kan samhället agera med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning till nya förhållanden?

I ett seminarium i Almedalen samtalar experter och forskare från SMHI och Havs- och vattenmyndigheten om ett hav som kommer att vara varmare, sötare och surare i framtiden, och vad detta betyder för havsmiljön. Samtalet berör också hur kustöversvämningar kan förändras och hur vi måste förhålla oss till det.

Medverkar gör Helén Andersson, Signild Nerheim och Lena Viktorsson, SMHI och Thomas Klein, Havs- och vattenmyndigheten. I samtalet ges också ett politiskt perspektiv från Anna Skrapste, Miljöpartiet i Göteborg. Seminariet modereras av Henrik Hamrén, vetenskapsjournalist på Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Seminariet hålls på Briggen Tre Kronor i Visby inre hamn, tisdagen den 5 juli 2016 kl 14:00-14:45.

Helén Andersson berättar om utmaningarna för Östersjön.
Källa: Hållbara hav
Panelsamtal Vårt framtida hav - Östersjön i ett förändrat klimat.
Källa: Hållbara hav

Fler SMHI-experter i Almedalen

SMHI kommer att medverka vid fler aktiviteter under Almedalsveckan 2016. Den 4 juli arrangerar SMHI en klimathalvdag, med seminarier och utställning. Temat är smarta lösningar för skyfall och värmeböljor.