Fortsatt låga vattennivåer – följ läget på smhi.se

Stora delar av Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd snö och regn än normalt. Därför är det låga nivåer i flera sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. SMHIs roll är att övervaka och informera om aktuella vädersituationer. Flera olika webbtjänster på smhi.se gör det också möjligt för den intresserade att själv följa aktuellt vattenläge.

Sommaren 2016 var torr i stora delar av södra Sverige och det gav stora effekter i samhället. Vissa kommuner fick till exempel införa restriktioner för att säkra dricksvattenproduktionen och det uppstod problem för båtägare att ta sig till kajer i vissa sjöar.

Inför kommande sommar är det nu på många håll låga nivåer i grundvattenmagasin och även låga nivåer i sjöar.

– När våren kommit igång tar växtlighet en stor del av den nederbörd som faller vilket kan innebära att grundvattennivåerna inte stiger tillräckligt förrän till hösten, säger Katarina Stensen, hydrolog, SMHI. För att kunna förbereda sig i god tid är det därför viktigt att följa vattensituationen, något som berörda myndigheter gör.

Nulägesbild

Stora delar av Götaland och Svealand har fortfarande vattennivåer för sjö och grundvatten som är långt under de normala, för den här tiden på året. Lägst vattennivåer, ser vi i de östra kustlandskapen Hälsingland, Gästrikland och Uppland. Just dessa områden har hittills haft en mycket nederbördsfattig aprilmånad, med mängder runt 25-50% av normalt för månaden (i förhållande till 1961-1990 års medelvärde).

Generellt har 2017 bjudit på nederbördsmängder under de normala över större delen av landet. Landets nordligaste delar har däremot fått mer nederbörd än normalt för årstiden.

Många sjöar runt om i landet har vattenståndsnivåer under vad som är normalt för årstiden. Det gäller även de större sjöarna Hjälmaren, Mälaren och Vättern.

Sista veckan i april ser inte ut att bjuda på några större nederbördsmängder.

Se aktuellt läge

Här kan du följa aktuellt läge gällande snöläge, sjöar, vattendrag och grundvatten:

Hydrologiskt nuläge visar aktuell modellerad vattenföring i vattendragen och prognos för de kommande tio dygnen.

Vattenstånd i de stora sjöarna visar aktuell vattennivå i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön och Siljan. Där finns även historiska observationer över hur det sett ut senaste året. 

Grundvatten.nu visar aktuell grundvattensituation. Både observationer och modellerade värden presenteras tillsammans med statistik.

Vattenreserver i snölager

Snö är ett vattenlager som fyller på i sjöar och vattendrag och grundvatten när den smälter. Se om det finns snötäcke kvar samt tjocklek i aktuell snödjupskarta

Vattenbrist på grund av lite nederbörd

Figur 1. Förstora Bild

Anledningen till att det är låga nivåer beror på att det under en period fallit mindre nederbörd än normalt denna höst/vinter.

Figur 1 visar hur mycket snö och regn som fallit jämfört med normalt. Normalt är 100%. 

Röda färger visar att det under perioden september 2016 till mars 2017 fallit nästan hälften av det normala i stora delar av landet.

I de områden som under 2016 haft störst problem med torka, sydöstra Götaland, Öland och Gotland, har det fallit lite mer nederbörd än normalt under hösten och vintern vilket har förbättrat vattensituationen där.

Stora sjöar och större grundvattenmagasin reagerar långsamt

De större magasinen för grundvatten varierar långsamt. Det är därför intressant att analysera dessa i ett längre tidsperspektiv.

Figur 2 visar avvikelsen i nederbörd för perioden september 2015 till mars 2017.

Här är det främst Östergötlands län och Södermanlands län som sticker ut. Där har det fallit nästan en tredjedel mindre än normalt*, vilket motsvarar en nederbörd mellan 200-400 mm. I dessa områden är grundvattennivån mycket under det normala**.

Även i västra delarna av Dalarnas län, Gävleborgs län och södra Jämtlands län har det under en lång period fallit mindre nederbörd än normalt.

*Med normalt menas medelvärdet för perioden 1961-1990.

** För grundvatten jämför man med normalnivåer för perioden 1961-2014