Fortsatt låga vattennivåer – följ läget på smhi.se

Uppdaterad 19 juni: Stora delar av Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd snö och regn än normalt. Därför är det låga nivåer i flera sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. SMHIs roll är att övervaka och informera om aktuella vädersituationer. I denna artikel uppdateras aktuell lägesbild. Flera olika webbtjänster på smhi.se gör det också möjligt för den intresserade att själv följa aktuellt vattenläge.

Sommaren 2016 var torr i stora delar av södra Sverige och det gav stora effekter i samhället. Vissa kommuner fick till exempel införa restriktioner för att säkra dricksvattenproduktionen och det uppstod problem för båtägare att ta sig till kajer i vissa sjöar.

Inför kommande sommar är det nu på många håll låga nivåer i grundvattenmagasin och även låga nivåer i sjöar.

– När våren kommit igång tar växtlighet en stor del av den nederbörd som faller vilket kan innebära att grundvattennivåerna inte stiger tillräckligt förrän till hösten, säger Katarina Stensen, hydrolog, SMHI. För att kunna förbereda sig i god tid är det därför viktigt att följa vattensituationen, något som berörda myndigheter gör.

Nulägesbild

En nulägesbild ges i tjänsten ”Risk för Vattenbrist” som lanserades 19 juni.

Se aktuellt läge

Här kan du följa aktuellt läge gällande snöläge, sjöar, vattendrag och grundvatten:

presenterar nulägesbild och fortsatt utveckling av låga grundvattennivåer och låga flöden.

Hydrologiskt nuläge visar aktuell modellerad vattenföring i vattendragen och prognos för de kommande tio dygnen.

Vattenstånd i de stora sjöarna visar aktuell vattennivå i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön och Siljan. Där finns även historiska observationer över hur det sett ut senaste året. 

Grundvatten.nu visar aktuell grundvattensituation. Både observationer och modellerade värden presenteras tillsammans med statistik.

Vattenreserver i snölager

Snö är ett vattenlager som fyller på i sjöar och vattendrag och grundvatten när den smälter. Se om det finns snötäcke kvar samt tjocklek i aktuell snödjupskarta

Vattenbrist på grund av lite nederbörd

Bilden visar hur mycket snö och regn som fallit jämfört med normalt. Normalt är 100%.  Röda färger visar att det under perioden september 2016 till  2017 fallit nästan hälften av det normala.
Figur 1. Förstora Bild

Anledningen till att det är låga nivåer beror på att det under en period fallit mindre nederbörd än normalt denna höst/vinter.

Figur 1 visar hur mycket snö och regn som fallit jämfört med normalt. Normalt är 100%. 

Röda färger visar att det under perioden september 2016 till maj 2017 fallit nästan hälften av det normala i stora delar av Svealand.

I de områden som under 2016 haft störst problem med torka, sydöstra Götaland, Öland och Gotland, har det fallit lite mer nederbörd än normalt under hösten och vintern vilket har förbättrat vattensituationen där.

Stora sjöar och större grundvattenmagasin reagerar långsamt

Figur som visar där har det fallit kring 200-400 mm mindre än normalt vilket är nästan en tredjedel mindre än normalt*.
Figur 2 Förstora Bild

De större magasinen för grundvatten varierar långsamt. Det är därför intressant att analysera dessa i ett längre tidsperspektiv.

Figur 2 visar avvikelsen i nederbörd för perioden september 2015 till maj 2017.

Här är det främst Gävleborgs län, Östergötlands län och Södermanlands län som sticker ut. Där har det fallit nästan en tredjedel mindre än normalt*, vilket motsvarar en nederbörd mellan 200-400 mm. I dessa områden är grundvattennivån mycket under det normala**.

*Med normalt menas medelvärdet för perioden 1961-1990.

** För grundvatten jämför man med normalnivåer för perioden 1961-2014