Var med och expertgranska IPCC:s metodrapport om inventering av växthusgaser

I maj 2019 ska FN:s klimatpanel IPCC ta ställning till metodrapporten ”2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, som avser en revidering av 2006 års riktlinjer för nationella inventeringar av växthusgaser. Metodrapporten ska läggas fram för beslut av IPCC i maj 2019 och utkastet finns nu tillgängligt för granskning av experter och regeringsrepresentanter.

Inom FN:s klimatpanel pågår ett intensivt arbete med att ta fram en revidering av 2006 års riktlinjer för nationella inventeringar av växthusgaser. Författarnas första utkast granskades 4 december 2017-11 februari 2018 av experter som inte deltar i skrivandet. Även det andra utkastet av rapporten ska granskas av experter som inte deltar i skrivandet, men också av IPCC:s medlemsländers representanter. Granskningen är en viktig kvalitetssäkrande del i framtagandet av IPCC-rapporter. Om du vill vara med och granska utkastet kan du nu registrera dig.

Fabrik i skymningsljus

Viktig kvalitetssäkring

– Granskningen är en viktig del av IPCC:s process för att ta fram nytt beslutsunderlag i klimatarbetet. Den bidrar till transparens, kvalitetssäkring och objektivitet i arbetet, säger Markku Rummukainen vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Synpunkter som framförs i granskningsprocessen är lättast att hantera om de:

  • Pekar på en specifik text, tabeller, figurer eller liknande i utkastet och om de har ett formulerat förslag till förändring i formulering eller innehåll. Om ny litteratur citeras i kommentaren behöver fullständig referens till det underlaget bifogas.
  • Kan visa att en föreslagen förändring i kapitelöversikten är konsistent med det material som finns i rapportens kapitel och tillhandahåller korshänvisning till det materialet

Observera att standardiserad stavning, användning av enheter osv kommer att omhändertas i de kommande korrektionsrundorna. Det är inte meningsfullt att ge detaljerade typografiska kommentarer i det här skedet av arbetet.

Granskning i flera steg

Granskningen av en IPCC-rapport är en flerstegsprocess;

  • Första granskningen görs av experter
  • Andra granskningen görs av experter och regeringsrepresentanter
  • Tredje granskningen görs av regeringsrepresentanter

Efter varje granskningsrunda tas alla kommentarer omhand av författare med närvarande granskningsredaktörer.

– Granskningsredaktörerna säkerställer att alla kommentarer tas i beaktande av författarteamen. Alla kommentarer kommer att publiceras samlat per land efter rapportens godkännande, berättar Lena Lindström vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Processbeskrivning - produktion av en IPCC-rapport

Processbeskrivning - produktion av IPCC-rapport
Processbeskrivning - produktion av en IPCC-rapport Illustration IPCC Förstora Bild

Länk till bilden (pdf)