Väderdata nu i realtid från isbrytaren Oden

Forskningsfartyget och isbrytaren Oden opererar i arktiska och antarktiska vatten. Nu finns väder och oceanografiska data från Oden i realtid, via satellitöverföring. Detta är möjligt genom ett samarbete mellan SMHI, Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet.

I allt större utsträckning riktar sig världens ögon mot Arktis och Antarktis. Möjligheten för nya transportvägar genom den arktiska bassängen och oljeprospektering gör att behovet för ökad kännedom om de arktiska vattnen och vädret blir betydligt större. För att åstadkomma detta är behovet av mer mätdata nödvändigt.

Bättre prognoser och säkrare sjöfart

Då Sverige är en betydande leverantör av marin forskningsinfrastruktur i polarområdena är det också viktigt att tillhandahålla realtidsdata från arktiska vatten. På sikt skall en ökad mängd av realtidsdata från Arktis och Antarktis ge bättre prognoser och säkrare sjöfart. Det är också av stor vikt att mäta temperatur i ytvattnet och luften för att följa klimatvariationerna.

SMHI beslutade 2007 att gå med i ArcticROOS (Arctic Regional Ocean Observing System), för att stödja arbetet med ökat insamling av data från Arktis. Inom ramen för detta samarbete är data från svenska isbrytare ett viktigt bidrag.

Data tillgängliga på smhi.se

I luften mäts lufttryck, luftfuktighet, temperatur, global solningsstrålning (PAR). Inom en snar framtid kommer även vindstyrka och vindrikting presenteras. Väderdatan mäts från isbrytaren Odens tak. I havsvattnet mäts ytvattentemperatur och ytsalthalt. Fartygets position och hastighet kommer också att presenteras.

Ombord på isbrytaren Oden så fanns redan de flesta av mätinstrumenten som behövs för realtidsmätning. SMHI har kompletterat utrustningen med instrument för globalt ljus och kommer till våren även ytterligare ytvattentemperaturmätare. Genom detta samarbete har nu överföring av data till Sverige och publicering på webb nu gjorts möjligt på smhi.se

Väder och oceanografiska data från isbrytaren Oden

- Pilotprojektet är ett föredömligt bra exempel på att man kan göra ett välfungerande system för realtidsöverföring av väder och oceanografiska data med relativt små insatser, säger Amund E. B. Lindberg, oceanograf och ArcticROOS representant på SMHI.

Fler datainsamlingsfartyg på gång

Utöver isbrytaren Oden pågår även arbete med att färdigställa väder- och ytvattentemperaturmätningar från isbrytaren Frej, vilket gynnar väder och isprognoser för Östersjön. Samtidigt har Sjöfartsverket beslutat att både isbrytarna Frej och Atle vid behov skall uthyras för expeditioner i arktiska farvatten, vilket gör att även dessa fartyg skall rapportera in data.

Systemen på isbrytarna Frej och Atle bygger på erfarenheter från datainsamlingsystemet som finns på det svenska forskningsfartyget Argos sedan mer än 10 år. Systemet byggdes om och uppgraderades 2007 till ett komplett system för insamling av väder och vattenparametrar och skickar sedan dess data i realtid till SMHI.

- Nu kan vi visa data från de fartyg vi har insamlingssystem på. Att vi dessutom fördjupar samarbetet med Polarforskningsekreteriatet och Sjöfartsverket ökar våra möjligheter att på ett effektivt sätt ta till vara den kunskap som finns och gemensamt utveckla systemen, berättar Arne Svensson, oceanograf och tekniskt ansvarig för systemen på Argos och på isbrytarna.