Utveckling av en förbättrad miljöövervakning i Östersjön

Forskare från SMHI deltar i BONUS FUMARI projektet som skall utvärdera Östersjöns miljöövervakning med avseende på nationella och internationella lagar och direktiv. Projektet skall föreslå förbättringar i övervakningen som kan bidra till en hållbar förvaltning av Östersjöns ekosystem.

Forskningsprojektet BONUS FUMARI (Future Marine Assessment and Monitoring of the Baltic) startade med ett kickoff-möte som arrangerades av SLU den 19–20 november i Uppsala. Målet med projektet som löper över 18 månader är att föreslå en förbättrad miljöövervakning i Östersjön. Utvärderingen baseras på en översyn av eventuella brister i övervakning och datahantering relativt krav från lagar och direktiv. Möjligheter att med nya metoder förbättra och stödja nuvarande övervakning kommer också att undersökas.

På kickoff-mötet diskuterades arbetsplaner och mål, samt möjliga samarbeten med andra projekt inom forskningsprogrammet BONUS. I samband med kickoff-mötet hölls en videokonferens för att diskutera och samla in åsikter från olika internationella beslutsfattare med ansvar för Östersjöns miljöövervakning. Samverkan med beslutsfattare spelar en viktig roll i BONUS FUMARI projektet.
 

FUMARI
Representanter för samtliga FUMARI partners var närvarande vid kickoff-mötet i Uppsala. Antonia Liess (Halmstad University), Sebastian Birk (Universität Duisburg-Essen, UDE), Jenni Attila (Finnish Environment Institute, SYKE), Leoni Mack (UDE), Maria Kahlert (Swedish University of Agricultural Sciences, SLU), Kristian Meissner (coordinator, SYKE), Laura Uusitalo (SYKE), Leonard Sandin (SLU), Lena Viktorsson and Kari Eilola (Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI). Harri Kuosa and Timo Pyhälahti (SYKE) are not in the photo. Foto Kristian Meissner
FUMARI logo