Utvärdering av Kustzonsmodellen i Vattenwebb

En ny interaktiv applikation i Vattenwebb låter användaren utvärdera resultaten från Kustzonsmodellen2010 mot mätdata. Modellutvärderingen är ytterligare ett steg i SMHIs arbete att informera användare om både möjligheter och begränsningar hos modellverktyg inom vattenförvaltningen.

En ny interaktiv applikation i Vattenwebb, "Utvärdera modellresultat för saltvatten", låter användaren utvärdera resultaten från Kustzonmodellen2010 mot mätdata. Applikationen bygger på samma teknik som motsvarande applikation för utvärdering av S-HYPE. Modellens genomsnittliga avvikelse i procent från mätdata presenteras för en mängd parametrar:

  1. Salthalt vid Yta
  2. Salthalt vid botten
  3. Totalkväve vid Yta
  4. Totalkväve vid botten
  5. Totalfosfor vid yta
  6. Totalfosfor vid botten
  7. Syrgas vid botten

Resultaten presenteras med symboler i en karta, samt som histogram och xy-diagram intill kartvyn. En detaljerad utvärdering för enskilda stationer med bland annat tidsserier från modell och mätdata kan presenteras för valfri station i kartan. Modellutvärderingen är ytterligare ett steg i SMHIs arbete att informera användare om både möjligheter och begränsningar hos modellverktyg inom vattenförvaltningen.

Vattenweb

Kalibrering och utvärdering av Kustzonsmodellen