Utredning föreslår stärkt roll för SMHI inom klimatanpassning

SMHI har idag lämnat sitt remissvar på Miljömålsberedningens delbetänkande ”Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten”. 
– Senaste forskarrönen styrker att klimatförändringarna får konsekvenser som måste hanteras. SMHI välkomnar därför utredningens förslag om ett stärkt arbete med klimatanpassning i Sverige och en tydligare rollfördelning mellan ansvariga myndigheter, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI.

SMHI anger i remissvaret att myndigheten är beredd att ta på sig nya och för samhället viktiga uppgifter inom klimatanpassning. Miljömålsberedningens förslag är att SMHI bland annat får ansvar för att ta initiativ till, stödja och följa upp arbetet med anpassning av samhället till ett förändrat klimat. SMHI ska samverka med andra berörda myndigheter i detta arbete och även bistå länsstyrelserna med underlag och expertkunskap i det regionala arbetet med klimatanpassning.

Nationellt centrum

- Vi har sedan 2012 etablerat ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Ett utökat uppdrag med resurser långsiktigt skulle ge oss möjlighet att vidareutveckla centrumet för att möta angelägna behov inom olika samhällssektorer, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI.

Miljömålsberedningen föreslår att SMHI får ansvaret att driva ett nationellt centrum för klimatanpassning. Centrumet ska verka för att berörda expert- och sektorsmyndigheter samordnar sitt arbete med klimatanpassning och i samverkan med andra myndigheter ta fram och förmedla information och kunskap om klimatanpassning och klimatförändring.

Fördjupning efterfrågas

Betänkandet innehåller också andra förslag. Beredningen vill att SMHI i samverkan med andra berörda myndigheter ska ta fram och utveckla riktlinjer för havsvattennivåer i fysisk planering. Ett annat förslag är att SMHI ska utreda uppbyggnaden av en nationell databas med detaljerade nederbördsdata.

I ett nästa steg finns frågan om finansiering av förslagen. Miljömålsbredningen föreslår att en särskild utredare tillsätts med uppdrag att utreda finansieringsfrågan, vilket SMHI stödjer.

Miljömålsberedningen är en statlig utredning vars uppgift är att lämna förslag till regeringen om hur Sveriges miljömål kan nås. Miljömålsberedningen beräknar avsluta sitt arbete 2020 och har hittills lämnat sex delbetänkanden.