Utbredd algblomning i sommar

Det smygstartade redan i början av juni, men först en månad senare fanns tydliga ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön. I sommar fanns cyanobakterierna främst i norra halvan av Östersjön, men även i Hanöbukten och Kalmarsund, dock inte lika intensivt.

I somras förekom ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön under mer än fem veckors tid, från den 4 juli till den 10 augusti.

- Blomningarna pågick totalt något kortare tid än normalt, men det ovanliga var att de fortsatte oavbrutet under den intensiva blomningsperioden. Vanligtvis brukar de komma och gå beroende på vädersituationen, temperatur och vind. I år var det varmt och lugnt hela juli och en bit in i augusti, berättar Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.

Östersjön 24 juli 2014
Satellitbilden från 24 juli visar tydligt hur blomningarna är koncentrerade till norra halvan av Östersjön. Foto NASA (EOS Aqua). Förstora Bild

De kraftigaste ytansamlingarna uppträdde i nordöstra Östersjön, men den svenska kusten var inte heller förskonad. I Bottenhavet var blomningarna mer begränsade, de varade bara en vecka längs den sydöstra sidan i slutet av juli

- När blomningarna väl börjat dröjde det inte mer än några dagar förrän ytansamlingar uppträdde i stora delar av mellersta och norra Östersjön. De kraftigaste fanns i östra delen. Blomningarna fortsatte sedan fram till början av augusti då intensiteten började avta. Den 10 augusti syntes de sista ytansamlingarna på satellitbilderna. Det blåsiga vädret som följde blandade ner de sista resterna i vattnet, förklarar Jörgen Öberg.

Inga snälla bakterier

Den varma inledningen av juni såg ut att kunna ge en rekordtidig start på sommarens blomning av cyanobakterier. Redan den 8 juni visade satellitbilderna att vattnet i södra Östersjön började skimra svagt i grönt. Proverna från SMHIs utsjöexpedition tagna 10-14 juni visade också på cyanobakterier i ytvattnet. Omslaget till kyligare väder strax därefter gjorde att det ändå dröjde till den 4 juli innan de första tydliga ytansamlingarna visade sig.

Även om huvuddelen av blomningarna fanns i norra halvan av Östersjön var inte den södra delen helt förskonad. Det blommade också i Hanöbukten och Kalmarsund, men inte lika intensivt som i norr. Ytansamlingar med cyanobakterier syntes i Bottenhavet endast under en veckas tid, 21-28 juli, och då bara i sydost invid den finska kusten. För Bottenhavets del blev årets blomningar lindrigare än normalt, vanligtvis brukar de fortsätta en bit in i augusti.

- Att cyanobakterier inte är ofarliga visade sig då en hund dog av att ha druckit havsvatten invid Kalmar i slutet av juli. Vissa arter av cyanobakterier, till exempel Nodularia spumigena, innehåller gifter som även är farliga för människor, säger Jörgen Öberg.

Viktiga vattenprover

Året runt, varje månad, tar SMHI vattenprover inom ramen för det nationella marina övervakningsprogrammet. Under SMHIs expedition den 9-15 juni med Finlands miljöcentrals fartyg R/V Aranda fanns huvudsakligen arten Aphanizomenon flos-aquae, som inte är giftig, men också små mängder av den potentiellt giftiga Nodularia spumigena i vattenproverna.

Vid nästa expedition, den 10-14 juli, fanns gott om hopklumpningar (aggregeringar) och trådar (filament) av cyanobakterier vid samtliga stationer. De fanns både i ytprover (tas från 1 meters djup ungefär) och i integrerade  prover (ger en samlad bild av vad som finns i de översta tio meterna i vattnet).  Nodularia spumigena dominerade vid de flesta stationerna.

Vid expeditionen den 1-8 augusti noterades stora stråk samt fläckar med ytansamlingar i Östersjöns nordöstra delar samt öster om Gotland. Lika delar av de trådformiga cyanobakterierna Nodularia spumigena samt Aphanizomenon flos-aquae återfanns här. I den sydliga delen av Östersjön noterades endast tunna strimmor av ytansamlingar mellan Bornholm och Hanöbukten.

Cyanobakteriearterna Aphanizomenon flos-aqua och Nodularia spumigena
Cyanobakteriearterna Aphanizomenon flos-aqua och Nodularia spumigena var vanliga i sommarens blomning. Foto SMHI Förstora Bild