Utbildning i hydrologi och hydromorfologi

Den 8:e mars genomförde SMHI och Vattenmyndigheterna en utbildning i hydrologi och hydromorfologi för miljöhandläggare som arbetar med fysisk påverkan.

I samband med ett arbetsmöte inom det nationella kompetensnätverket för fysisk påverkan genomförde Niclas Hjerdt, SMHI, och Johan Kling, Vattenmyndigheten i Västerhavet, en grundutbildning i hydrologi och hydromorfologi i Stockholm den 8:e mars. Syftet var att förklara fundamentala processer och exemplifiera hur man kan använda olika verktyg för att lösa problem inom området fysisk påverkan. Utbildningen berörde frågor kring dammar, regleringar, sedimenttransport, restaurering m.m.

Om du är intresserad av utbildningen eller vill veta mer om det nationella kompetensnätverket för fysisk påverkan kan du kontakta Niclas Hjerdt vid SMHI, niclas.hjerdt@smhi.se, eller Katarina Vartia vid Länsstyrelsen i Hallands Län, katarina.vartia@lansstyrelsen.se.