UNEP/WMO: indikationer på att ozonskiktet återhämtar sig

Igår presenterade United Nations Environment Programme (UNEP) och World Meteorological Organization (WMO) en sammanställning över läget för ozonskiktet. Under många år har mängden ozon varit tämligen oförändrad. Nu finns enligt UNEP/WMO indikationer att en återhämtning är på gång.

The Scientific Assessment of Ozone Depletion 2014 presenterades igår. Det är en vetenskaplig sammanställning över läget för ozonskiktet. Montrealprotokollet och efterföljande överenskommelser har lett till en generell minskning av de ozonförstörande ämnena. Sammanställningen visar att halterna i atmosfären av de allra värsta klor- och bromhaltiga ämnena fortsätter att minska. De hade sina största koncentrationer för tio femton år sedan. Detta har stoppat minskningen av ozonskiktet och sedan år 2000 har mängden ozon varit tämligen oförändrad. Det finns nu indikationer på att en återhämtning är på gång.

- Det är en försiktig utsaga från UNEP och WMO, som också pekar på att det finns flera andra faktorer än de ozonnedbrytande ämnena som påverkar mängden ozon. Detta gör att det ännu inte går att med en hög signifikans säga att den observerade svaga ökningen av mängden ozon kan kopplas till minskningen av de ozonnedbrytande ämnena, berättar Weine Josefsson, som är klimatolog på SMHI.

Det finns dock några ämnen vars halter fortsätter att öka, vilket på sikt skulle kunna bli ett hot mot ozonskiktet, enligt UNEP/WMO. I och med att halterna av de klor- och bromhaltiga ämnena minskar kommer andra ozonnedbrytande ämnen att få en större betydelse för ozonskiktet, exempelvis di-kväveoxid. Det finns även en koppling till de ökande halterna av växthusgaser eftersom dessa påverkar atmosfärens allmänna cirkulation vilket i sin tur påverkar hur ozonet omfördelas i främst stratosfären.

Antarktiska ozonhålet påverkar vädret

Det antarktiska ozonhålet fortsätter att bildas varje vår. Över Arktis var vintern och våren 2011 väldigt kall vilket ledde till en kraftig ozonnedbrytning där. Modellberäkningar, som beskrivs i UNEPs och WMOs sammanställning, visar att ozonskiktet kommer att återhämta sig till omkring år 2050.

Antarctic ozone hole at 10 Sep 2014
Antarctic ozone hole at 10 Sep 2014, Tropospheric Emission Monitoring Internet Service Illustration www.temis.nl Förstora Bild

Senare års forskning har även visat att det antarktiska ozonhålet har påverkat vädret (klimatet) under södra hemisfärens sommar. Minskningen av ozon i stratosfären har påverkat temperaturen där vilket i sin tur har påverkat cirkulationen i troposfären. Enligt UNEP/WMO verkar effekten vara mest märkbar under södra halvklotets sommar då det skett en förskjutning av nederbörden mot söder. Någon motsvarande signifikant koppling har inte observerats på norra halvklotet.

-Årets ozonhål är just nu under full tillväxt. Det är ännu för tidigt att säga hur omfattande och djupt det kommer att bli, berättar Weine Josefsson.