Temadag om avbördningskurvan

Vattenföringsuppgifter med hög kvalitet krävs för att bevara växt- och djurliv i vattendrag, kartera översvämningsrisker, och optimera vattenkraftproduktion. Den 1:a december samlades ett 50-tal personer på SMHI i Norrköping för att diskutera kvaliteten hos vattenföringsuppgifter från våra vattendrag. Utgångspunkten var avbördningskurvan.

En avbördningskurva beskriver sambandet mellan vattenstånd och vattenföring i ett vattendrag. Både i Sverige och i övriga världen används avbördningskurvan för att beräkna flödet utifrån vattenståndsmätningar.

Den 1:a december samlades ett 50-tal personer med representanter från myndigheter, universitet och vattenkraftbolag vid SMHI i Norrköping för att diskutera hur vi arbetar med avbördningskurvor och vilka osäkerheter som finns i dessa. Tio föredragshållare belyste olika aspekter av detta.

Viktigt med bra uppgifter om vattenföring

Vattenföringsuppgifter med hög kvalitet krävs i många sammanhang, t.ex. för att bevara växt- och djurliv i vattendrag, kartera översvämningsrisker, och optimera vattenkraftproduktion.

Johan Kling från Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt visade hur en del hotade arter såsom flodpärlmusslan behöver mycket specifika vattenföringsförhållanden för att överleva.

Asgeir Petersen-Øverleir från Statkraft i Norge berättade att dåliga vattenföringsuppgifter från en deras mätstationer hade förorsakat förluster på tusentals kronor per dygn i utebliven kraftproduktion.

Exempel på avbördningskurva som beskriver sambandet mellan vattenstånd och vattenföring
Ett exempel på avbördningskurva. Kurvan beskriver sambandet mellan vattenstånd och vattenföring i ett vattendrag. Förstora Bild