Syrekartering i Östersjön hösten 2010

Syresituationen i Östersjöns djupvatten är fortsatt mycket allvarlig. De rekorddåliga förhållanden som noterats under hela 2000-talet fortsätter.

Syrgaskarteringen genomfördes i samarbete med Fiskeriverkets internationella akustikundersökningar i Östersjön (BIAS) under veckorna 38-39 samt 41-43. Vecka 40 genomfördes SMHIs ordinarie expedition. Denna kartering genomfördes för tredje året i rad och är en av de mest omfattande syrgaskarteringar som genomförts av SMHI. Data från Polens och Lettlands BIAS expeditioner har inkluderats i årets kartering vilket förbättrat resultatet. 

Totalt besökte SMHI 121 stationer och analysen baseras på omkring 570 syrgas- och svavelväteprover. Vid varje provtagningstillfälle användes också CTD-sond utrustad med syresensor för kontinuerlig registrering av syrgashalt.

Syrebrist i Östersjön

- I Egentliga Östersjöns djupvatten är syrgassituationen fortsatt mycket allvarlig, säger Martin Hansson, oceanograf på SMHI.

De mycket dåliga förhållanden som noterats under hela 2000-talet fortsätter. Helt syrefria bottnar påverkade av giftigt svavelväte påträffades i en sjättedel av (~17%) av Egentliga Östersjön vilket motsvarar ~10% av vattenvolymen. Norr om Öland förekom svavelväte redan från 45 meters djup. Svavelväte vid så pass grunda djup har aldrig tidigare uppmätts i dessa områden. 

Akut syrebrist, med syrgashalter mindre än 2 ml/l, påträffades vid 28% av bottenarean vilket motsvarar en femtedel (~20%) av vattenvolymen. Detta är den största volym som noterats under perioden 1960-2010. I sydvästra Egentliga Östersjön, i Arkona Bassängen samt i delar av Bornholms Bassängen var syrgasförhållandena goda till följd av flera mindre inflöden under augusti-september.

Den exakta orsaken till de nuvarande förhållandena är inte helt klarlagda, men det finns ett flertal möjliga faktorer som påverkar syreförhållandena såsom uteblivna inflöden till Östersjön, förändring av vindförhållanden och skiktning. Ändrad sötvattentillförsel och ökad primärproduktion till följd av övergödning kan också ha bidragit till de försämrade syreförhållandena.

Syrefria bottnar i Östersjön 2010
Utbredning av syrefria bottnar (svart) och bottnar påverkade av akut syrebrist (grå) i Östersjön under oktober 2010. Figuren visar också de stationer som besökts under karteringen. Förstora Bild
Besökta stationer
Figuren visar stationer i Egentliga Östersjön som besökts under oktober 2010 samt det snitt av stationer av Egentliga Östersjön som presenteras nederst. Förstora Bild
Syrekoncentration vid botten
Figuren visar syrekoncentration vid bottnen, saknas syre bildas svavelväte (svart). Förstora Bild
Syrgassnitt Östersjön
Figuren visar syrgassnitt av Egentliga Östersjön, saknas syre bildas svavelväte (svart). Förstora Bild