Sveriges vatten ska förbättras

Sverige är ett av 27 europeiska länder som nu satsar stort på att förbättra vattenkvaliteten. SMHI bygger ut vattenarkivet med detaljer kring samtliga Sveriges sjöar, vattendrag och kuster. Även allt som kan påverka vattnets kvalitet kartläggs, och modeller utvecklas för att beräkna olika miljöåtgärders effekter, ställt mot deras kostnad. Alla delar ska redan nästa år smälta samman i en kostnadsfri webbtjänst som blir öppen för alla.

sveriges vatten

Länderna i Europa har gemensamt bestämt att vi ska bli bättre på att vårda våra gemensamma vattenresurser för kommande generationer. Det är bakgrunden till EUs Vattendirektiv, som satt målet att 27 länder år 2015 ska uppnå "god ekologisk vattenkvalitet" i allt inland-, kust- och grundvatten.

Samarbetet går över nations- och organisationsgränserna

Satsningarna sker nu i breda samarbeten som går över nations- och organisationsgränserna. I Sverige leds arbetet av Vattenmyndigheterna. SMHIs roll är att ta fram information, data och modellverktyg samt utföra modellberäkningar och specifika mätningar.

- Detta megaprojekt innefattar allt från hydrologisk och marin forskning och databasmodellering, till satellitobservationer och mätningar i vattendrag, berättar tf programchef Eleonor Marmefelt.

- Det är ett digert vattenarkiv som nu byggs upp med komplexa data, nya beräkningsmodeller och tjänster. Allt ska tillgängliggöras redan nästa år via en webbportal på smhi.se, som blir öppen för alla och kostnadsfri för icke-kommersiellt bruk, fortsätter programchefen Jörgen Nilsson.

Sverige delas upp i 25.000 rutor

SMHIs databas Svenskt Vattenarkiv (SVAR) innehåller information om landets sjöar, vattendrag, dammar och kustområden. En stor satsning görs nu när antalet vattenområden ska utökas från 17.000 till 25.000. Det innebär att man zoomar in på områden som är fyra gånger fyra kilometer och fyller databasen med fakta om allt vatten ovan och under jord.

Även kossorna kartläggs!

Även alla de verksamheter som belastar vattenkvaliteten ska in i databasen.

- Ju mindre områden, desto mer detaljerad och lokal information, förklarar Jörgen. Nu ska allt in – från reningsverk och industrier till antalet kossor och utedass!

SMHIs nät av mätstationer ska också byggas ut och data samlas in från andra aktörer som kommuner, universitet och myndigheter.

Beräkna miljöåtgärden först på smhi.se

SMHI har under lång tid utvecklat beräkningsmodeller för vattenkvalitet och scenarier. Till modellerna kopplas ett webbverktyg, HOME Vatten, som snart gör det möjligt att via nätet använda SMHIs data och modeller.

- Exempelvis kommuner får bättre överblick och kontroll över "sitt" vatten och dess kvalitet. Via webben kan de också börja göra miljöekonomiska analyser och beräkna vad olika miljöåtgärder skulle få för effekter ställt mot kostnaden, avslutar Eleonor Marmefelt.