Sveriges årsmedeltemperatur = 3° C

Årsmedeltemperaturen för Sverige har de senaste 20 åren legat på ca +3° C. Det visar SMHIs beräkningar baserad på data från 1961 till idag.

Beräkningar av SMHI visar att Sveriges årsmedeltemperatur är ca +3°C. För att ta fram Sveriges årsmedeltemperatur har SMHI använt sig av så kallade griddade data. Sverige delas då in i ett rutnät på 4*4 km och dygnsvärden för temperaturen beräknas för varje gridruta. Beräkningen utgår från observerade temperaturer och ger en realistisk fördelning av temperaturen över den geografiska ytan. SMHI har griddade dygnsvärden av temperatur från 1961 till idag.

årsmedeltemp griddade data
Årsmedeltemperaturer för åren 1961-2011 beräknad från griddade data som täcker hela Sverige, där varje ruta har samma vikt.

Beräknad temperatur jämfört med uppmätt temperatur

SMHI mäter temperaturen vid ett ganska stort antal platser. Så har det inte alltid varit. Det var först kring 1860 som Sverige fick ett rikstäckande nät och inte minst ett standardiserat sätt att mäta. De flesta sammanställningar som SMHI gör över temperaturens variation över lång tid inleds därför med året 1860.

För att studera hur temperaturen varierat över lång tid är temperaturer baserade på dessa stationsvisa data bäst. Nackdelen, inte minst om syftet är att få ett Sverigemedelvärde på temperaturen där alla landsdelar har samma betydelse, är att det finns fler stationer med långa mätserier i södra Sverige än i norra, och fler kustnära stationer än stationer i fjällen.

Årsmedeltemperaturen för Sverige

Årsmedeltemperaturerna beräknade från de 35 utvalda stationerna blir högre än för årsmedelvärdena beräknade utifrån griddade data. Skillnaden i årsmedeltemperatur är ca 2 grader, och beror på att stationerna inte är geografiskt jämnt fördelade.

Jämför abs-temp stnr och ptHBV årsmedel
Årstemperaturer beräknad utifrån 35 stationer (röd kurva) och årstemperaturer beräknade från griddade data (blå kurva) för perioden 1961-2011. Förstora Bild

Genom att utgå från avvikelser i temperaturen framgår att de båda sätten att betrakta temperaturen ger en likartad variation.

Jämför avvikelsen av temperatur från 35 stationer med årsavvikelser beräknade från ptHBV. Jämförelse
Årliga avvikelser av temperaturen, för åren 1961-2011, från normalperioden 1961-1990. Röd kurva baserad på 35 stationer och blå kurva beräknade från griddade data (ptHBV). Förstora Bild