Sverige verkar för ökat utbyte av miljödata

Behovet av kontinuerliga och samordnade observationer om jordens miljötillstånd är omfattande. Sverige deltar tillsammans med ett stort antal nationer och internationella organisationer på GEOs toppmöte i Geneve 15-17 januari. Målsättningen är en överenskommelse om ett nytt tioårigt samarbete för ett ökat internationellt utbyte av miljödata, öppet och utan kostnad eller andra hinder.

Behovet av samordnade observationer om jordens miljötillstånd kommer att öka som en följd av de stora och långsiktiga utmaningar i klimat- och miljöarbetet som världen står inför. Öppna miljödata stödjer såväl forskning som politiskt beslutfattande och hållbar utveckling. Sverige har ända sedan första början varit fullvärdig medlem i GEO, Group on Earth Observations, och stött samordningen av miljödata med ekonomiska resurser och genom svenska experters arbete.
 

Dela miljödata fritt och öppet

- Inget enskilt land kan klara av uppgiften på egen hand, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör SMHI, som leder den svenska delegationen. Sverige verkar för att alla världens länder kan bidra till och dra nytta av insamlade data om jordens miljötillstånd mellan varandra, fritt och öppet utan kostnad eller andra hinder.

Efter snart tio års arbete har GEO uppnått en milstolpe. Ett konkret resultat av samarbetet är att en stor mängd värdefulla miljödata tillgängliggörs för användare från hela världen genom en modern dataportal.
 

Öka utbytet i en andra fas

Vid GEOs senaste plenarmöte i Brasilien 2012 underströks vikten av den globala samordning av observationssystem och dataspridning som GEO-initiativet syftar till. Det behövs både en långsiktig förvaltning och kontinuerlig förbättring av uppnådda resultat för att den ökade mängden av insamlade miljödata kan utnyttjas av så många användare som möjligt. På toppmötet i Genève förhandlar därför företrädare för 90 nationer och nästan 70 internationella organisationer om ett nytt tioårigt samarbete.

Svenska experter på olika myndigheter och forskningsinstitutioner deltar i arbetet inom flera av GEO:s arbetsområden. Representanter från SMHI, Rymdstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten liksom från KTH deltar i den svenska delegationen i ett förberedande möte under veckan som avslutas med ministermötet 17 januari.

GEO, Group on Earth Observations

GEO, Group on Earth Observations, bildades 2003, med uppgift att bygga upp ett globalt system av jordobservationssystem, GEOSS. Alla former av observationssystem omfattas: land-, havs-, rymd- och luftbaserade. Samordning av globala jordobservationer, en standardisering av informationsutbyte och en öppnare datapolicy medför ökad nytta inom flera sociala välfärdsområden såsom väder, vatten, biologisk mångfald, ekosystem, jordbruk, klimat, energi, hälsa och katastrofhantering. Data och tjänster från det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus kommer att få stor betydelse för måluppfyllelsen av GEO.

Behovet av utökade och samordnade observationer är stort i klimat- och miljöarbetet. Världens tropikskogar, som har stor betydelse för den biologiska mångfalden, minskar i snabb takt. Satellitbilder används för att följa utvecklingen. Havens temperatur och strömmar kan komma att påverkas av klimatförändringar. Bojar till havs med mätinstrument ger ökad kunskap. Jordbävningar och extrema väderhändelser behöver förutsägas med större noggrannhet för att minska konsekvenserna på samhällen och dess invånare. Förfinade mätinstrument behöver utvecklas.