Svenska experter medverkar i arbetet med IPCCs nästa stora rapport

I början av maj ska riktlinjerna dras upp för FNs klimatpanels (IPCCs) nästa stora sammanställning av kunskapen om klimatet, AR6. Totalt är det nära 200 experter från olika delar av världen som kommer att delta i arbetet. Två av dem kommer från Sverige; Lars J Nilsson, Lunds universitet, och Lisa Schipper, Stockholm Environment Institute/Overseas Development Institute.

FNs klimatpanel IPCC har en viktig roll att sammanställa aktuellt kunskapsunderlag för världens beslutsfattare. Klimatpanelens senaste sammanställning lades fram 2013-2014. Klimatpanelen är nu på gång med sin nästa sammanställning, AR6. I den ingår tre specialrapporter och en metodrapport har redan initierats. Nu påbörjas arbetet även med huvudrapporten. Ett första steg blir att dra upp riktlinjerna för innehållet i rapporten.

Inför arbetet har IPCC bett de nationella kontaktpunkterna – SMHI för Sverige – att nominera experter som kan bidra.

– Sverige nominerade totalt 19 svenska forskare och experter. Bland dem har IPCC nu valt ut Lars J Nilsson från Lunds universitet, och Lisa Schipper från Stockholm Environment Institute, berättar Markku Rummukainen, klimatrådgivare på nationella kontaktpunkten för FNs klimatpanel IPCC vid SMHI.

Struktur och frågeställningar

De svenska experterna kommer att delta i ett så kallat scopingmöte i Addis Abeba den 1-5 maj. Under mötet ska experterna ta fram ett förslag till huvudrapportens övergripande struktur och identifiera särskilt angelägna frågeställningar. Detta blir utgångspunkten för IPCC:s tre arbetsgrupper som sammanställer rapporten. Översiktligt beskrivet kommer arbetsgrupp 1 att fokusera på kunskapsläget inom naturvetenskaplig klimatforskning, arbetsgrupp 2 fokuserar på effekter, anpassning och sårbarhet, arbetsgrupp 3 fokuserar på åtgärder för att begränsa klimatförändringar.

Scopingmötets förslag till rapportöversikt kommer att föredras på klimatpanelens möte i september. Därefter följer författar- nomineringar, urval, och framtagandet av rapporten, som ska vara klar 2021-2022.