Svenska bidrag på internationell konferens om miljödata

Sedan flera år har Sverige bidragit både ekonomiskt och med expertstöd till GEO, ett internationellt samarbete med ambitionen att göra miljödata tillgänglig för alla. En svensk delegation ska presentera nationella framsteg vid ett GEO-möte i Brasilien inför arbetet att ta fram en ny internationell handlingsplan.

Sverige medverkar i den internationella konferensen om miljödata som arrangeras i Brasilien 23-24 november av Group on Earth Observations (GEO).

– GEOs ambition är att miljödata ska finnas lätt tillgänglig för alla, speciellt för att stödja bättre forskning, välgrundade politiska beslut och en hållbar utveckling. Sverige bidrar till detta både ekonomiskt och genom expertstöd inom viktiga samhällsområden, säger Thomas Klein, delegationsledare och GEO-ansvarig på SMHI.

Gränsöverskridande miljöfrågor

Det behövs långsiktig och kontinuerlig observation av jorden för att öka kunskapen om gränsöverskridande miljöproblem som exempelvis klimatförändringar, hotet mot den biologiska mångfalden och utnyttjandet av naturresurser. 
Detta behov var upptakten till bildandet av det internationella politiska initiativet GEO, med uppgift att bygga ett globalt system av jordobservationer, kallat GEOSS.

– Det är viktigt att GEO säkerställer att alla som kan dra nytta av, både satellitdata och markbaserade observationer får tillgång till dem på ett öppet, säkert och jämförbart sätt. Sverige har genom sitt stöd bidragit till att föra oss närmare målet att skapa samverkande och uthålliga observationssystem för att övervaka vår planet och hur den fungerar, säger Göran Boberg, Rymdstyrelsen, som har deltagit i GEOs arbete ända sedan starten 2003.

Goda exempel leder vägen framåt

Vid starten togs en tioårig handlingsplan fram för att nå detta mål, som ska vara genomförd 2015. Nästa år kommer ett ministermöte hållas, där ministrar ska fatta beslut om en ny handlingsplan för GEOs nästa fas. Som en förberedelse till arbetet att ta fram en ny handlingsplan, hålls nu ett plenarmötet i Brasilien.

GEO-mötet i Brasilien kommer att samla representanter från cirka 90 nationer, 60 internationella organisationer och EU. Vid mötet kommer en rad goda exempel att lyftas fram, för att visa nyttan som uppnåtts hittills. Den svenska delegationen kommer att lyfta fram vårt nationella arbete.

– Sverige har både mycket att ge och att vinna i GEO-sammanhang. Genom att svenska experter engagerar sig i GEOs arbete bidrar vi med vår kompetens och våra data. Samtidigt får vi genom GEO tillgång till ett globalt övervakningssystem för miljö och säkerhet som ingen nation själv skulle kunna åstadkomma, säger Yifang Ban, professor vid KTH. Hon är arbetsledare inom två GEO-aktiviteter, där den ena handlar om monitorering av det globala landtäcket och dess förändringar och den andra om globala observationer och information om tätortsutvecklingen i världen.

Tillgång till data allt viktigare

Sverige är mycket aktiv inom datasamordning. Många svenska initiativ arbetar idag för en bättre tillgänglighet av data och information.

– Tillgång till data har blivit allt viktigare för dagens dataintensiva och ofta tvärvetenskapliga forskning. Svenska forskare och andra användare är mycket medvetna om utmaningen och medverkar aktivt inom uppbyggnaden av GEOSS, säger Thomas Klein.

Ett aktuellt exempel är Environment Climate Data Sweden, ECDS, en ny svensk forskningsinfrastruktur som drivs och utvecklas av SMHI på uppdrag av Vetenskapsrådet. I likhet med GEOSS samlar ECDS information om viktiga miljö- och klimatdata för att underlätta användningen inom många forskningsområden. ECDS kommer att samarbeta med GEOSS så att svenska forskningsdata även kan bidra till forsknings- och samhällsnytta i ett internationellt perspektiv.