Svår sommar med värmestress för mjölkkor

Höga temperaturer i kombination med luftfuktighet innebär stora påfrestningar för våra mjölkkor. Värmestress leder bland annat till att djurens välfärd försämras och att korna ger mindre och magrare mjölk. SMHIs nya analys visar att årets sommar var en av de varmaste i statistiken, och kritiska värden för korna nåddes på många håll i landet.

Perioder med hög värme påverkar både människor och djur. För mjölkkor innebär värmestress att de producerar mindre mjölk, fetthalten i mjölken sjunker och fruktsamheten försämras.

- Kornas välfärd och beteende i stort påverkas i hög grad. Värmestress innebär att ett djur inte kan göra sig av med tillräckligt mycket överskottsvärme för att behålla en normal kroppstemperatur, säger Ann Albihn, laborator vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och adjungerad professor på SLU.

- Högproducerande mjölkkor är generellt sett känsligast, men det kan också skilja mellan olika raser, säger Ann Albihn.

Kritiska nivåer i hela landet

Graden av värmestress beräknas som ett index utifrån en kombination av temperatur och luftfuktighet.

SMHI har kartlagt faktorerna för värmestress vid svenska meteorologiska mätstationer sedan drygt tjugo år tillbaka. Analysen visar att det är vanligt att höga värden uppnås i nästan hela Sverige. I genomsnitt är det upp till 16 dygn i rad varje år med kritiska gränsvärden. Höga index har inträffat från mitten av april månad till första oktober.

Årets sommar var totalt sett det år i statistiken med högst värden för värmestress. Som mest noterades 40 dygn i rad i Växjö. Indexet var också vid olika tillfällen högt under hela dygnet, vilket är extra påfrestande när djuren inte kan återhämta sig under natten.

- Extremfallen under sommaren inträffade på Ölands norra udde. Där var det också svåra förhållanden under lång tid, säger Lennart Wern, klimatolog vid SMHI.

Högre värden i framtiden

Scenarier för klimatet pekar på att det kommer att bli varmare i Sverige med fler och längre perioder med höga temperaturer.

- Eftersom värmestress är starkt kopplat till temperatur är det troligt att det blir vanligare med kritiska nivåer, säger Lennart Wern.

Lösningar för klimatanpassning

Det finns många sätt att minska värmestress för djuren. Några exempel är att skapa mer skugga och att kyla dricksvattnet. Det kan också handla om att djurstallarna byggs med god isolering eller naturlig ventilation med möjlighet för vinden att dra igenom.

Index med gränsvärden

Graden av värmestress beräknas som en kombination av temperatur och luftfuktighet till ett så kallat THI-värde, Temperature Humidity Index.  Den kritiska gränsen för mjölkkor startar på THI-värdet 68. Det uppnås exempelvis när temperaturen är 25 grader och luftfuktigheten är 20 procent, eller vid 22 grader och 50 procents luftfuktighet. Toppnoteringen i somras på Ölands norra udde var ett THI på 80.