Sundsvall rustar sig för framtida översvämningar

Havet stiger och risken för kraftiga regn förväntas öka i framtiden. I Sundsvall har ett prognos- och övervakningssystem för flöden minskat översvämningsrisken. Projektet beskrivs nu i SMHIs exempelsamling för klimatanpassning.

Sundsvall drabbades i augusti 2001 av kraftiga regn vilket översvämmade Selångersån som rinner genom staden. Dessutom riskerade en damm att brista i Sidsjön, söder om staden.

Räddningstjänsten placerar ut provisoriska vallar för att skydda Sporthallsbadet från den översvämmade ån
Sporthallsbadet i Sundsvall vid översvämningen hösten 2001. Foto Sundsvalls kommun

Hotas av stigande havsnivåer och flöden

En effekt av klimatförändringen är att havet stiger. Beräkningar visar att Selångersån påverkas av både stigande havsnivåer och flöden.

Dock är det först nästa sekel som de stigande havsnivåerna kommer öka översvämningshotet i Selångersån. Detta beror på landhöjningen som än så länge sker snabbare än havsnivåhöjningen i Sundsvall.

För att minska risken för översvämningar i framtiden gav Sundsvalls kommun en konsult i uppdrag att göra en flödes- och prognosmodell.

Karta över landmärken som refereras till i texten
Selångersån rinner österut från Selångersfjärden till Sundsvallsfjärden i Östersjön. I bildens underkant syns Sidsjön som genom Sidsjöbäcken mynnar i Selångersån. Illustration Sundsvalls Kommun Förstora Bild

Flödes- och prognosmodell

Den modell som skapats för Selångersåns flöden kan med hjälp av tidigare mätningar skapa ett förväntat flöde för de kommande tio dagarna. Data som används är flödesdata, bottendata, havsnivådata, terrängdata och väderprognoser.

Den andra delen av systemet är mätning av flöden. Mätvärden från fyra punkter används för att kontrollera de prognosvärden som ges av modellen, en form av kvalitetssäkring.

Övervakningssystemet ökar tryggheten

Stadsbyggnadskontoret i Sundsvalls kommun övervakar de förväntade flödena och varnar inför kritiskt höga nivåer i ån. Det skapar en trygghet och ger förutsättningar att i ett tidigt skede vidta förebyggande åtgärder. Det är också mindre kostsamt att arbeta förebyggande än att ta hand om översvämningsrelaterade skador.

Nytt anpassningsexempel

Projektet beskrivs nu i exempelsamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Exempelsamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.