Största inflödet till Östersjön på 20 år

I början december inleddes ett större saltvatteninbrott till Östersjön. Totalt beräknas över 250 kubikkilometer ha strömmat in hittills. Inflödet är det största sedan 1993 och tillhör ett av de tio största inflödena till Östersjön sedan slutet av 1800-talet. SMHIs observationer från det finska  havsforskningsfartyget Aranda bekräftar också att salthalts- och syrenivåerna har höjts i södra Östersjön, vilket tros kunna förbättra förhållandena i områden med syrefria bottnar.

– Tillskottet av salt- och syrerikt vatten är ett mycket efterlängtat bidrag till Östersjöns djupvatten. Efter flera år med lågt inflöde är situationen med syrefria bottnar sämre än på länge. Effekterna av inflödet kommer inte synas på alla platser i egentliga Östersjön förrän om cirka ett år. Men redan nu kan man alltså se effekterna i södra Östersjön, säger Thomas Hammarklint, oceanograf på SMHI.

Under perioden 2 - 24 december strömmade cirka 70 kubikkilometer vatten in till Östersjön via Öresund. Någon vecka efter att inflödet startade började det även strömma in vatten via de danska Bälten. Det totala inflödet under december uppskattas till cirka 200 kubikkilometer. Detta motsvarar ungefär en procent av Östersjöns totala volym. Det stora inflödet motsvarar också fyra gånger medeltillrinningen från floder till Östersjön under samma period.

Under första halvan av januari 2015 har det skett ett par inflöden till, via Öresund, på totalt 30 kubikkilometer. Hur mycket vatten som under denna tid hunnit in genom Bälten är ännu osäkert.

Ackumulerat inflöde Öresund, 1 dec 2014 - 14 jan 2015
De summerade inflödena genom Öresund under perioden 2 december 2014 till 14 januari 2015. Figuren visar endast tillfällen med inflöden. Det beräknas att 103 kubikkilometer har flödat in genom Öresund och kanske upp till det dubbla genom de danska bälten, d.v.s. över 250 kubikkilometer. Förstora Bild

– Det är den milda hösten med svaga vindar som gett låga vattenstånd i Östersjön och skapat förutsättningar för inflöde. I samband med flera lågtryckspassager med kraftiga sydvästliga vindar i början av december höjdes successivt vattenståndet i Kattegatt samtidigt som vattenståndet sjönk i södra Östersjön. Inflödet tog då sin början. Fler lågtryckspassager har sedan avlöst varandra och fortsatt pressa in vatten till Östersjön, berättar Thomas Hammarklint.

Kraftigast inflöde under stormen Egon

Inflödet var som störst i samband med 

– Kraftiga västliga vindar höjde snabbt vattenståndet i Kattegatt samtidigt som vattenståndet sjönk i södra Östersjön, när vatten pressades norrut i Östersjön. Som störst blev vattenståndsskillnaden 1,8 meter och skapade ett mycket kraftigt inflöde in till Östersjön, förklarar Thomas.

Som mest beräknades 101 000 m3/s flöda in genom Öresund med en stark sydgående ström på 5-6 knop. Den totala volym vatten som då strömmar in genom Öresund och Stora och Lilla Bält motsvarar då mer än 500 Göta älv.

Vid Darss, på tröskeln in till Östersjön öster om Fehmarn Bält har det tyska institutet BSH en mätstation, Darsser Sill, som mäter salthalt, temperatur och syre. Diagrammet visar att nytt, saltare vatten har kommit in i Östersjön.

Darsser Sill mätningar
Förstora Bild

Preliminära resultat från utsjömätningar

Inflödet håller för närvarande på att fylla upp djuphålan i Bornholms- bassängen och Hanöbukten. När dessa djupområden fyllts upp kommer vattnet att strömma vidare österut för att därefter vända norrut mot östra Gotlandsbassängen. Det kan ta upp till 6 månader innan effekterna av inflödet syns här.

Hanöbukten - mätningar
Figurerna visar djupprofiler av temperatur (blå), salthalt (röd) samt syrehalt (grå) i Hanöbukten i december innan inflödet, samt i januari efter det första stora inflödet. Det syns tydligt hur både salthalt och syrehalt har ökat i djupvattnet. Illustration SMHI Förstora Bild

Högre vattenstånd

Med ökat inflöde höjs vattenståndet i Östersjön. Enligt mätningar i Stockholm, som  återspeglar medelvolymen i Östersjön väl, har vattenståndet stigit med 90 cm sedan början av december, från cirka -40 cm till +50 cm.

Senaste syrerapporten

SMHIs senaste syrerapport, som bygger på data fram till december 2014 är nyligen publicerad.