Snabb återhämtning - höga vattennivåer på många håll

Under sommaren var det låga nivåer i många vattendrag. Men återhämtningen har skett fort. Den senaste perioden har det varit mycket vatten i vattendrag och sjöar i delar av södra Sverige. I vissa vattendrag är det varning för höga flöden, vilket framför allt beror på mycket nederbörd.

I stort sett samma områden som nu har höga flöden hade inför sommaren 2017 låga nivåer i vattendrag, sjöar och grundvatten. Det fanns risk för att nivåerna skulle sjunka till kritiskt låga under sommaren. Men sommaren 2017 blev inte lika nederbördsfattig som 2016.

Från kruttorrt till sjöblött

Under både augusti och december har det fallit mycket nederbörd vilket har fyllt på vattenmagasinen på land och under marken. Skillnaden är på vissa håll dramatisk och förändringen har gått från mycket låga till mycket höga nivåer.

Sjön Glan i Motala ströms avrinningsområde. 2017-09-08.
Sjön Glan i Motala ströms avrinningsområde. 2017-09-08. Foto Anna Eklund Förstora Bild
Sjön Glan i Motala ströms avrinningsområde. 2018-01-30.
Sjön Glan i Motala ströms avrinningsområde. 2018-01-30. Foto Anna Eklund Förstora Bild

– Mycket generellt kan man säga att vattendragen återhämtar sig till normala nivåer om det är en period av normalt väder, säger Niclas Hjerdt, hydrolog på SMHI, och fortsätter:

– Hur snabbt återhämtningen går beror på området. I områden med många sjöar och djupa jordlager finns en större lagringskapacitet och där kan det ta lång tid innan det märks förändring i vattenivåerna men områden med tunna jordar och utan sjöar återhämtar sig snabbt vid blötare väder.

Den senaste tiden har många områden upplevt både extremt torra och extremt blöta förhållanden inom loppet av några månader. Från en hydrologisk synvinkel har detta gett inblick i hur olika områden svarar på förändringar i väderleken.

När torkaperioden inleddes 2016 drabbades först områden med mindre vattenlager, till exempel områden utan vare sig sjöar eller mäktiga jordlager. Det påverkade många fastighetsägare med enskilda brunnar där lagringskapaciteten är begränsad. Större områden med större lagringskapacitet där de större kommunala vattentäkterna finns, fick problem senare. Som mest hade 42 kommuner infört restriktioner för vattenanvändningen under torkan.

Snabb återhämtning

Sommaren 2017 blev som helhet relativt sval och nederbördsrik. Det gjorde att den ansträngda situationen inför sommaren inte förvärrades ytterligare. Den stora avdunstningen under sommaren förhindrade större grundvattenbildning men när regnandet fortsatte under hösten tog återhämtningen fart. Det gick snabbast i områden med liten lagringskapacitet och långsammare i sjörika områden. Mot slutet av hösten hade vattensituationen i de flesta delar av landet normaliserats.

Hydrologisk tröghet är en värdefull egenskap som dämpar variationer i vädret. Detta år har dock nederbördsvariationerna varit så stora att även tröga system påverkats relativt snabbt.

Nedan visas två exempel på hur förändringen sett ut, från sjön Allgunnen och från Mörrumsån. Tendenserna är liknande på många platser runt om i södra Sverige.

Mätstationen Rörvik vid sjön Allgunnen i Lagans avrinningsområde. 2017-09-20.
Mätstationen Rörvik vid sjön Allgunnen i Lagans avrinningsområde. 2017-09-20. Foto Lena Andersson Förstora Bild
 Mätstationen Rörvik vid sjön Allgunnen i Lagans avrinningsområde. 2018-01-05.
 Mätstationen Rörvik vid sjön Allgunnen i Lagans avrinningsområde. 2018-01-05. Foto Gustav Sandehed Förstora Bild
Vattennivån vid stationen Rörvik som ligger vid sjön Allgunnen.
Vattennivån vid stationen Rörvik som ligger vid sjön Allgunnen. Svart linje visar 2017 års nivåer. Övriga blå linjer är tidigare år. Diagrammet visar att nivån har gått från mycket lågt för säsongen till mycket högt för säsongen. Vattennivån är angiven i cm i lokalt höjdsystem. Förstora Bild
Mörrumsån vid stationen Mörrum 2015-06-23
Mörrumsån vid stationen Mörrum 2015-06-23 vid normal vattennivå. Foto Urban Martinell Förstora Bild
Mörrumsån vid stationen Mörrum 2018-01-03
Mörrumsån vid stationen Mörrum 2018-01-03 när Gustav Sandehed från SMHI är ute och kontrollerar stationen. Foto Buban Sehalic Förstora Bild
Vattenståndet vid stationen i Mörrumsån
Vattennivån vid stationen i Mörrumsån som är ett stort vattendrag. Svart linje visar 2017 års nivåer. Övriga blå linjer är tidigare år. Diagrammet visar att nivån har gått från mycket lågt för säsongen till mycket högt för säsongen. Vattennivån är angivet i lokalt höjdsystem. Förstora Bild

.