SMHIs roll inom EUs krisberedskap växer

EU har gett SMHI uppdraget att fram till 2021 driva EFAS, den europeiska förvarningstjänsten för översvämningar inom EUs jordobservationsprogram Copernicus. SMHI deltar också i en ny expertpanel som snabbt ska analysera naturkatastrofer.

Översvämning Tyskland
Översvämning i Tyskland. Foto Torbjörn Hansson

– SMHI har en växande roll i Europa inom hydrologiområdet, och vårt arbete är en viktig del av EUs krisberedskap, säger Niclas Hjerdt, hydrolog och kontraktsansvarig, och fortsätter:

– Ramavtalet för den europeiska förvarningstjänsten för översvämningar EFAS, European Flood Awareness System, betyder att SMHI fortsätter att dagligen bevaka den hydrologiska situationen i Europa som en operationell tjänst för både EFAS partners och för EUs krisberedskap.

– Varningskriterierna inom EFAS liknar de kriterier vi använder inom den nationella varningstjänsten – man analyserar återkomsttider hos flödesförlopp baserat på modellsimuleringar – och det finns därför goda förutsättningar för ömsesidigt utbyte av idéer och erfarenheter, säger Niclas.

Dagliga flödesprognoser för hela Europa

Arbetet med EFAS startade redan 2011 när SMHIs konsortium, där även instituten SHMU i Slovakien och RWS i Nederländerna ingår, vann upphandlingen av det första ramavtalet.

Uppdraget innebär att SMHI driver ett av fyra EFAS-centra som tillsammans samlar in data, beräknar och analyserar prognoser för större europeiska floder. Vid risk för översvämningar varnas medlemsländerna och EUs organ för koordinering av katastrofhjälp, ERCC (Emergency Response Coordination Centre).

– Det är ett viktigt arbete då översvämningar hör till de mest frekventa och kostsamma naturkatastrofer som kan drabba samhällen. Dessutom finns många vattendrag i Europa som korsar landsgränser och då är det viktigt att ha en överblick som sträcker sig längre än det nationella perspektivet, säger Niclas.

Koordinerar kommunikationen

SMHI koordinerar också kommunikationen mellan EFAS, medlemsländerna och organet för koordinering av katastrofhjälp, ERCC.

– All intern kommunikation inom EFAS sker med hjälp av en plattform som SMHI utvecklat, EFAS Communication Platform. Den innehåller komponenter för dokumenthantering, ärendehantering, versionshantering, chat, videokonferens och vanlig telefoni, fortsätter Niclas.

Nästa steg – hela världen

Under de kommande åren kommer övervakningen inom EFAS att expandera till att omfatta hela världen. Ett tekniskt stöd för denna övervakning finns redan uppsatt, Global Flood Awareness System (Glofas), vilket nu finns i test och är tillgängligt för vem som helst.

Expertpanel snabbanalyserar naturkatastrofer

– Vi deltar också i ett EU-projekt som heter Aristotle som syftar till att upprätta en expertpanel som fortlöpande och snabbt ska analysera naturkatastrofer åt ERCC.

Projektet omfattar inledningsvis fem olika typer av naturkatastrofer – extremväder, översvämningar, jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott.

– SMHIs roll idag är att lägga grund och koordinera en expertpanel för översvämningar och vi hoppas att vi i framtiden kan få uppdraget att införliva arbetet i SMHIs operationella hydrologiska tjänst, avslutar Niclas.