SMHIs karteringar visar utsatta områden vid skyfall

Skyfall förväntas inträffa oftare i framtiden, samtidigt som intensiteten väntas öka. SMHI kan göra karteringar som visar var vattnet från kraftig nederbörd riskerar att samlas och orsaka problem med översvämningar och störningar för fastigheter och övrig infrastruktur. Karteringarna ger till exempel kommuner och länsstyrelser beslutsunderlag där låga punkter finns kartlagda, det vill säga sårbara områden för lokala översvämningsproblem. Underlaget kan användas för att planera klimatanpassningsåtgärder.

Kraftiga skyfall är inget ovanligt, men intensiteten av kraftig korttidsnederbörd förväntas öka med 10-15 procent fram till nästa sekelskifte enligt klimatforskningen.

Flera kommuner satsar därför allt mer på att utreda sin sårbarhet för skyfall, exempelvis med stöd av en lågpunktskartering.

SMHIs lågpunktskartering visar var kraftig nederbörd kan orsaka översvämningar

SMHIs lågpunktskartering visar var vattnet från kraftig nederbörd samlas och kan orsaka problem med översvämningar i gatumiljö och störningar för fastigheter och övrig infrastruktur.

lågpunktskartering
Exempel på SMHI Lågpunktskartering

SMHI har gjort flera lågpunktskarteringar på uppdrag av kommuner och länsstyrelser för att visa var de sårbara områdena för lokala översvämningsproblem är belägna. Eftersom skyfallens bana inte går att förutse är det viktigt att kartlägga var de känsliga platserna ligger och utvärdera möjliga anpassningsåtgärder.

Ett exempel - skyfall i Västsverige

MEMO: Microwave-based Environmental Monitoring registrerar regn med mobilnätet i samarbete med Ericsson och mobiloperatören Hi3G i en pilotstudie för Göteborgsområdet. Denna teknik möjliggör nederbördsmätningar med hög tidsupplösning och kompletterar traditionella mätningar och radar med bättre precision vid skyfall. 

Loggor Microweather

Ett exempel på hur systemet MEMO: Microwave-based Environmental Monitoring kan användas var när det registrerade ett oväder i Västsverige den 15 september i år. Kraftiga regn kunde visas med hög tids-och rumsupplösning på SMHIs webbsida.

SMHIs radarbilder och den nya MEMO: Microwave-based Environmental Monitoring-tekniken visade att nederbördsintensiteten var mycket kraftig under flera timmar. Lokalt var regnintensiteten uppe i 50 mm/timme. Privata mätningar visade på 20 mm under en knapp timme och totalt 300 mm under hela förloppet. På många håll föll stora kompakta hagel som smälte bort först nästa dag.

Skyfall
Lokalt var regnintensiteten uppe i 50 mm/timme Foto: Hanna Gustavsson

Septembers nederbördsområde rörde sig snabbt västerut och det rapporterades om hagel, kraftiga regnmängder som orsakade stora trafiksvårigheter med floder på gatorna och tak som rasade in. 

Problem i trafiken

Nederbördintensiteten var så kraftig att dagvattenledningarna inte klarade av att få undan vattnet. På flera håll blev det problem i trafiken. Vatten samlades i viadukter och vid andra lågpunkter. Trafikanter hoppades på det bästa men fastnade i vattnet.

Trafikkaos skyfall
Kaggeledstorget i östra Göteborg blev en flod. Några bilister chansade och hoppades att vattendjupet inte var för stort, men fastnade. Andra valde cykelbanan… Foto: Peter Nyström

Om du önskar kartlägga områden för din verksamhet som kan vara utsatta vid intensivt regn, hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna.