SMHI rapporterar om Vänern och Göta älv i ett förändrat klimat

Fler översvämningar, tillfälliga lägre vattennivåer och nya risker för dricksvattnet. Det är några utmaningar som ett förändrat klimat innebär kring Vänern och Göta älv. SMHIs senaste klimatanalyser presenterades under det årliga Vänertinget som samlade kommuner och andra aktörer kring sjön. 

Vänern och Göta älv är ett unikt område med en komplex problembild. Många av dagens problem riskerar också att förvärras i ett varmare klimat. Frågorna stod i fokus vid årets Vänerting där kommuner, föreningar, organisationer och företag bland annat belyste fortsatt planering och samordning.

porträtt Anna Eklund

– Ett förändrat klimat påverkar Vänern och Göta älv i stor utsträckning. Vänern är vår största sjö och också den sjö som redan idag har de största problemen kopplat till vattennivåer, berättade Anna Eklund, hydrolog vid SMHI, under Vänertinget.

– SMHI har nu sammanställt kunskap som är underlag för olika aktörer att fatta beslut och rekommendationer utifrån.

Klimatrapporter visar vattennivåer, temperatur och is

Aktuella rapporter från SMHI visar resultat från beräkningar av vattennivåer, vattentemperaturer och is i nutida och framtida klimat, samt vad förändringarna kan innebära för olika intressenter kring sjöarna.

Analyserna pekar bland annat på att det kan bli vanligare med både höga och låga vattennivåer i Vänern, vilket ger större risk för översvämningar och mer problem för jordbruket och sjöfarten. Höga nivåer beräknas bli vanligare under vinterhalvåret då nederbörden kan öka och i större utsträckning falla som regn.

De låga vattennivåerna förväntas inträffa främst under sommarhalvåret, eftersom avdunstningen ökar i ett varmare klimat. Det kan också bli vanligare med låga vattenflöden i Göta älv. I kombination med en höjd havsnivå kan det ge större risk för saltvatteninträngning till Göteborgs dricksvattenintag.

Många aktörer berörs av klimatet

– Det är många aktörer som berörs av klimatförändringarna. Bebyggelse, infrastruktur, dricksvatten, jordbruk och sjöfart är några exempel, säger Anna Eklund.

SMHIs beräkningar och kunskapssammanställning för Vänern finns sammanfattade i två rapporter som tagits fram i nära samverkan med representanter för olika intressen kring sjön.

Vänertinget arrangerades den 19 mars av Vänernsamarbetet och Vänerns vattenvårdsförbund.