SMHI förmedlar pengar till svensk klimatanpassning

Det finns ett stort intresse för att arbeta med klimatanpassning - många sökte pengar i SMHIs utlysning tidigare i våras. Elva myndigheter tilldelas nu medel för att arbeta med handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassning.

SMHI fick i år uppdraget av regeringen att utlysa totalt 5.6 miljoner kronor för utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat. Utlysningen riktades mot myndigheter, eftersom de har en viktig roll med att ge nationellt stöd på området.

- Vi har fått in många ansökningar inom varierande samhällssektorer. Det tyder på att både behovet och intresset är påtagligt stort för att arbeta med klimatanpassning, säger SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt.

Handlingsplaner och verktyg

Pengar tilldelas nu sju myndigheter som ska arbeta med handlingsplaner inom områdena animalieproduktion, samhällsplanering, markbyggande, hälsosektorn, jordbruk, geologi och skogsbruk.

Ytterligare fyra myndigheter får medel för att ta fram verktyg som ska underlätta för klimatanpassning: verktyg för planeringsprocessen, verktyg för livsmedelsstrategi, vägledning till kommuner för framtagande av klimatanpassningsstrategier samt verktyg för beslutsfattande och hantering av osäkerheter.

- Förhoppningen är att arbetet med dessa handlingsplaner och verktyg ska bidra till att rusta Sverige för klimatförändringarna, säger Rolf Brennerfelt.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap om klimatanpassning. Centrumet bedrivs i bred samverkan med aktörer inom klimatanpassningsområdet.