SMHI företräder Sverige i GMES User Forum

Europeiskt samordnad data från jordobservationer, exempelvis från satelliter och seismografer, ska bli bättre anpassade till slutanvändare. Därför har ”GMES User Forum” skapats. SMHI är Sveriges företrädare.

Det finns de som förvaltar naturresurser och arbetar för biologisk mångfald, andra undersöker hur man ska anpassa sig till stigande havsnivåer på grund av den globala uppvärmningen och ytterligare andra undersöker atmosfärens kemiska sammansättning. Alla är beroende av information som bygger på jordobservationsdata för att fatta beslut.

GMES huvudsyfte är att leverera information som möter användarnas behov

Som ett svar till den växande utmaningen som global säkerhet och klimatförändringar ställer har EU och ESA (European Space Agency) gemensamt utvecklat ett system för jordobservationer – GMES, Global Monitoring for Environment and Security. Huvudsyftet med GMES är att ”leverera information som möter användarnas behov”.

Data samlas in från

  • rymden (satelliter),
  • luften (flygburna instrument, ballonger med instrument för att registrera stratosfärsdata m.m.),
  • vatten (bojar, instrument ombord på fartyg m.m.) och
  • marken (mätstationer, seismografer m.m.).

För att säkerställa att data och de tjänster som bygger på dessa data verkligen är relevanta för slutanvändarna, har EU-kommissionen format GMES User Forum, som utifrån användarperspektivet ska ge råd om vilka prioriteringar som ska göras inom GMES.

SMHI samordnar det svenska arbetet i GMES User Forum

SMHI har fått i uppdrag från Miljödepartementet att företräda Sverige i GMES User Forum. För detta ändamål har även en särskild nationell samverkansgrupp för GMES etablerats.
– Genom att myndigheterna i Sverige agerar på ett samordnat sätt i europeiska sammanhang får vi möjlighet att påverka utvecklingen i en för Sverige positiv riktning, säger Stefan Nilsson från SMHI, Sveriges representant i GMES User Forum som även leder den nationella samverkansgruppen.
- SMHI är redan involverade i GMES inom ett antal pilotprojekt både på luft och vattensidan, berättar Stefan och fortsätter:

– Inom Samverkansgruppen hjälps vi åt att definiera slutanvändarnas behov för att kunna prioritera rätt inom GMES.
I samverkansgruppen ingår flera myndigheter med huvudansvar för följande sk temaområden:

  • Land Monitoring – Naturvårdsverket och Lantmäteriet
  • Marine Environment Monitoring – SMHI
  • Atmosphere Monitoring – SMHI
  • Emergency Management – MSB och Lantmäteriet
  • Security – Kustbevakningen
  • Climate Change – SMHI

Dessutom ingår Rymdstyrelsen, som har i uppdrag att representera Sverige i GMES Committee, det beslutande organet.