SMHI blir samordnare för Sveriges deltagande i FNs klimatpanel

Nu pågår intensiva förberedelser inför nästa publicering i FNs klimatpanels, IPCCs, femte utvärdering. SMHI får av regeringen uppdraget att agera som nationell kontaktpunkt för Sveriges IPCC-arbete. – Klimatfrågan och IPCC-rapporterna är oerhört viktiga och berör alla – politiker, forskare och medborgare – i hela världen, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör.

Rollen som nationell kontaktpunkt för IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) innebär bland annat att SMHI ska sköta samordningen av de svenska granskningarna av klimatrapporterna, och nominera svenska experter till det komplexa arbetet med att sammanställa dem. Det kan vara som huvudförfattare, granskare eller expert i workshops.

– Vi ska också hantera kommunikationen mellan IPCCs sekretariat i Genève och svenska departement och myndigheter, samt göra information lättillgänglig för allmänhet och journalister, säger klimatforskaren Lars Bärring på SMHI Rossby Centre, som leder arbetet tillsammans med Lena Lindström, samordnare och kommunikatör.


IPCC kontakt Lena Lars
SMHI får uppdraget att vara nationell kontaktpunkt för IPCC i Sverige. Klimatforskaren Lars Bärring och Lena Lindström samordnare och kommunikatör, leder arbetet.

Rapporter om effekter och åtgärder i vår

IPCC är inne i en viktig och intensiv fas med slutförandet av den femte utvärderingen, AR5, vars första del släpptes i september i Stockholm. Under 2014 fortsätter publiceringarna med tidplanen:
  • 31 mars släpps delrapport 2, ”Effekter, anpassning och sårbarhet”, i Yokohama, Japan.
  • 13 april släpps delrapport 3, “Åtgärder för att begränsa klimatets förändring och utsläppen” i Tyskland.
  • 27-31 oktober slutförs den sammanfattande syntesrapporten i Köpenhamn.
     

Klimatet från 1700- till 2100-talet

SMHI har stort fokus på klimatfrågan.
– Vår klimatforskning ligger i framkant internationellt sett, och klimatstatistiken för Sverige har bland de längsta serierna i världen, vissa startade år 1756. SMHIs Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning arbetar dagligen med att stötta landets länsstyrelser och myndigheter i deras klimatanpassningsarbete. Våra experter har även ett omfattande samarbete inom olika internationella organ och projekt, avlsutar Lena Häll Eriksson, generaldirektör.


IPCC

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, är FNs klimatpanel och en mellanstatlig organisation bildad av WMO och UNEP år 1988. Panelen består av 195 stater och ett antal organisationer.

IPCC har inget inflytande över det vetenskapliga innehållet i kunskapssammanställningarna, utan den som initierar arbetet genom att ge ett uppdrag till en grupp av Lead Authors, och som stöder dessa med administration etc. Den femte utvärderingens delrapporter (AR5) skrivs av 840 internationella experter i olika författarteam, och därutöver involveras många fler experter inom specifika sakfrågor.

Från 2014 tar SMHI över rollen som nationell kontaktpunkt. Tidigare innehades rollen av Naturvårdsverket.