Skyfallskartering minskar översvämningsrisk

I ett förändrat klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva. Lågt belägna platser och asfalt ökar risken för översvämning eftersom vatten samlas och inte kan tränga igenom de hårda markytorna. Botkyrka och Kristinehamn är två kommuner som gjort så kallade skyfallskarteringar för att minska riskerna. Detta är ett av många exempel på klimatanpassning.

Översvämning i Piteå, juli 2014

Översvämning vid skyfall kan ha stor påverkan på framkomligheten och andra viktiga funktioner i samhället. Dessutom kan det innebära stora kostnader för samhället, bland annat på grund av skador på fastigheter.

I Botkyrka- och Kristinehamns kommun gjordes en klimat- och sårbarhetsanalys som visade att det behövdes kunskap om var vattnet hamnar i staden vid skyfall. Detta skulle vara underlag både för befintlig bebyggelse men också inför planering av ny bebyggelse. Därför gjordes en skyfallskartering som exempelvis tar med markens genomsläpplighet samt visar på låga punkter där vatten gärna samlas.

En skyfallskartering är ett verktyg som identifierar sårbara områden. Karteringen bidrar till ökad beredskap för framtida översvämningar vid skyfall.

Nytt exempel på klimatanpassning

Skyfallskarteringen i Botkyrka kommun beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Exempelsamlingen är bred och omfattar även projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på andra sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.