Skyfall i Sverige nu och i framtiden – ny kartläggning

Extrema regn förekommer i hela landet, även om de är något vanligare i södra Sverige. Till nästa sekelskifte förväntas skyfallen bli mer intensiva.  Det visar SMHIs nya kartläggning som ger en unik bild av de kraftigaste regnen. Skyfall orsakar varje år stora skador för samhället. Analysen är ett underlag för att bedöma risker och anpassa olika verksamheter.

Kraftiga regnskurar kan komma plötsligt och ge oönskade effekter som översvämmade hus och gator eller problem med vatten och avlopp. Grödor kan förstöras och risken för ras och skred ökar. Varje år orsakar skyfall stora skador för samhället.

SMHI har i en omfattande studie kartlagt hur ofta olika delar av landet drabbas av skyfall, och hur intensiva regnen är. I studien analyseras också om de kraftiga regnen har ökat och hur det ser ut för framtiden.

- Den nya skyfallsstatistiken är framförallt ett underlag för att bedöma risker och anpassa olika verksamheter för skyfall, inte minst med tanke på att klimatet förändras, säger Jonas Olsson, forskare vid SMHI.

Skyfall lika kraftiga i hela landet

Resultaten visar att hela landet drabbas av skyfall även om de är något vanligare i söder. De kan i stort sett vara lika kraftiga i norr som i söder. För att kunna fastställa regnmängder med olika tidsförlopp har Sverige delats in i nya regioner.

- Här visar vi bland annat hur ofta man kan förvänta sig ett skyfall i olika delar av landet. Det gör det också möjligt att räkna fram regnmängderna för de mycket kraftiga skyfallen, till exempel extrema regn som i genomsnitt förekommer en gång på 100 år, säger Jonas Olsson.

På SMHIs automatiska väderstationer har 155 tillfällen registrerats sedan 1995 då minst 15 millimeter regn fallit på 15 minuter. Dessa skyfall är vanligast i juli och kommer oftast på eftermiddag eller tidig kväll.

Hur förändras skyfallen?

Totalt sett har inte skyfallen ökat under den senaste 20-årsperioden, enligt studien. Det finns dock osäkerheter – skyfallen är mycket lokala och kan vara svåra att fånga med hjälp av mätstationerna.

Mycket talar för att skyfallen kommer att bli kraftigare i framtiden. Nya beräkningar pekar på en generell ökning med mellan 20 och 40 procent till sekelskiftet, beroende på hur utsläppen av klimatpåverkande gaser fortskrider. Beräkningarna har gjorts med hjälp av ett antal matematiska modeller och det finns enskilda resultat som visar både större och mindre förändringar.

- Liksom i dagens klimat kommer skyfallen att variera naturligt. Men i ett varmare klimat kan atmosfären innehålla mer vattenånga och det skapar förutsättningar för den kraftigare nederbörden, säger Peter Berg, forskare vid SMHI.

Fler mätningar som grund

Jämfört med tidigare analyser och beräkningar för skyfall tar den nya studien hänsyn till betydligt fler mätningar från hela landet. Framtidsscenarierna är beräknade i matematiska modeller med avsevärt högre detaljeringsgrad än vad som tidigare använts.

Rapporten har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag som SMHI haft sedan 2015. Arbetet syftar främst till att öka tillgången till klimatrelaterat beslutsunderlag som kan användas exempelvis vid klimatanpassning. Inom ramen för regeringsuppdraget har även en kunskapssammanställning för skyfall publicerats år 2015.