Skräddarsydd koll på vattnet

När vårfloden kommer fylls våra vattendrag på och flödena kan bli höga. Det som blir en tillgång för vattenkraftindustrin kan samtidigt innebära bekymmer med översvämningar på utsatta platser. Med SMHIs förbättrade webbsystem får man snabbt och enkelt koll på vattenläget.

Emma Wikner är regionshydrolog på Statkraft. Hon berättar:

– Vi använder Hyfo för att planera och optimera elproduktionen i våra vattenkraftverk, och minimera spill. Vid höga flöden, till exempel vårflod, använder vi prognoserna i systemet för att ha framförhållning och kunna sänka magasin. På så sätt gör vi plats för vattnet som rinner till och kan dämpa flödena i älvarna.

Vårflod vattenkraftverk

– I utvecklingen av Hyfo hade vi en väldigt god och givande dialog med SMHI. Våra önskemål implementerades snabbt i systemet, sedan fick vi testa och komma med förslag till justeringar.

Tillgängligt och tydligt

– Det skräddarsydda webbsystemet Hyfo innehåller observationer och prognoser för sjöar, älvar, landområden och hav. Basen är SMHIs meteorologiska och hydrologiska beräkningsmodeller, berättar Sten Lindell, chef för affärsområde samhällsbyggnad, SMHI.

Hyfo ger snabbt en överblick över till exempel nederbörd, temperatur och snö. Värden presenteras i realtid, och som prognoser för 10 respektive 30 dygn framåt. I Hyfo blir stora mängder data och komplicerade samband tillgängliga och tydliga, utifrån kundens behov. Systemet används av såväl vattenkraftsindustrin som kommuner som behöver planerings- och beslutsunderlag.

Planera och reglera

Vid stora byggen och konstruktioner vid och i vatten är det viktigt att följa och bedöma flöden och vattennivåer.

– När Slussen byggs om i Stockholm används vårt webbsystem för att planera när olika arbeten ska utföras. När bygget är färdigt kan Hyfo användas för att övervaka regleringen av Mälaren, berättar Sten Lindell.

Webbsystemet används också av kommuner för att bedöma risker för översvämningar och för att följa hur vattenbalansen, nederbördssituationen med mera påverkar tillgången på dricksvatten.

Ökat behov i framtidens klimat

När klimatet förändras påverkas hydrologin.

– SMHIs klimatanalyser visar att vi kan få både mer nederbörd och problem med torka i framtiden. Jag tror att samhällets behov av verktyg för att följa och hantera vattenflöden kommer att öka, säger Sten Lindell.
 

HYFO
HYFO ger snabbt en överblick på det aktuella läget. Förstora Bild