Skötselplaner anpassas för framtida klimat

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar med att klimatanpassa skydd och skötsel av naturområden. Varje naturreservat i länet har skötselplaner med prioriterade åtgärder. I ett klimat som förändras behöver skötselåtgärderna revideras, och därför har Länsstyrelsen tagit fram en mall med förslag på klimatanpassade åtgärder vid skötsel av naturreservat.

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och driva klimatanpassningsarbetet i respektive län. Som en del av projektet ”Skyddad natur i ett förändrat klimat” analyserade Länsstyrelsen i Västra Götalands län skyddade naturområden. Därefter togs förslag på åtgärder fram för att uppnå ett mer sammanhängande system av olika naturtyper, så kallad grön infrastruktur. En fungerande grön infrastruktur möjliggör för olika artgrupper att kunna förflytta sig i landskapet vid ett förändrat klimat.

Skötselplaner klimatanpassas

Länets närmare 500 naturreservat har en hög andel värdefull natur och är kärnområden för bevarande av biologisk mångfald. Det finns en skötselplan med prioriterade åtgärder för varje naturreservat. I ett klimat som förändras behöver skötselåtgärderna i naturreservaten anpassas till nya omständigheter. Länsstyrelsen har därför tagit fram en modell för klimatanpassade skötselplaner där femton tänkbara klimatförändringsproblem identifierats med förslag till åtgärder.

Nytt klimatanpassningsexempel

Arbetet med att anpassa skötselplaner för framtida klimat beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, vilken syftar till att sprida erfarenheter och ge inspiration för alla som arbetar med klimatanpassning. Idésamlingen byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Idésamlingen omfattar projekt kopplade till dagvatten, exempel på åtgärder för att minska risken för översvämningar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.