Skörden säkrades med bevattningsdamm – exempel på klimatanpassning

Med hjälp av en bevattningsdamm kunde Nyplings gård på Gotland öka sin skörd med upp till 35 procent under den gångna varma sommaren. Bevattningsdammen beskrivs i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Klimatförändringarna innebär en ökad risk för vattenbrist. En lösning för jordbruket är att skapa dammar för att bevattna grödorna, ge djuren vatten och säkra en jämnare produktion för gårdarna. Dessutom blir dammar ofta attraktiva våtmarksområden för många fågelarter som häckar eller rastar.

Nyplings gård på Gotland har sedan flera år tillbaka investerat i en bevattningsdamm för att utveckla verksamheten med grönsaksodling och mer kretsloppsinriktad odling. Dammen har nu visat sig vara en förutsättning för att klara en ökad grönsaksodling och framförallt att säkra skörden under torrperioder. Under den mycket varma gångna sommaren gav bevattningen mellan 25-35 procent högre skörd jämfört med om gården inte haft bevattning.

För framtiden planerar jordbrukaren att utöka till fler dammar eller att bygga ut den befintliga dammen.

Bevattningsdamm

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden, bland annat projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten. Exemplen visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.