Sjölyftet igång - första LYFT-praktikanterna har startat kartläggningen

Sjölyftet är ett projekt som syftar till att Sverige ska få ännu bättre kunskap om sjöarnas funktion. SMHI lanserade idén i vintras och i Norrköping är det första pilotprojektet igång. Åtta personer har påbörjat sin nya praktik och kartlägger nu 30 sjöar. Parallellt hålls informationsmöten för kommuner runt om i landet.

I vintras lanserade SMHI idén att landets kommuner ska använda LYFT, regeringens aktiveringsinsats med finansierade praktikplatser, till att kartlägga landets sjöar.
– Satsningen skulle bidra till Sveriges arbete med att uppnå "god ekologisk vattenkvalitet", ett mål som 27 länder satt till år 2015 i "EUs vattendirektiv", förklarar Niclas Hjerdt på SMHI.

Idén fick god respons och döptes till Sjölyftet.
– Projektet bidrar både till bra sysselsättning, och till att kommuner och länsstyrelser får bättre redskap att planera sina miljöåtgärder, säger SMHIs projektansvariga Gunn Persson och fortsätter:

– SMHI har databaser med 100.000 sjöar registrerade, men det behövs mer kunskap om deras funktion i vattnets väg genom landskapet. Detta till stöd för de nya tjänster som utvecklats för vattenförvaltning och som underlag för andra miljöbeslut i samhället.

Flera av tjänsterna kan nås på temasidan Vattenförvaltning på smhi.se. Här kan exempelvis kommuner via webben själva simulera och räkna på vad olika miljöåtgärder skulle få för effekter ställt mot kostnaderna.

Praktik för upp till 3.000 personer

Under de senaste veckorna har SMHI tillsammans med vattenmyndigheter, länsstyrelser och arbetsförmedlingar hållit informationsmöten för kommuner i distrikten runt södra Östersjön och Västerhavet.

– Det är kommunerna som ansvarar för projektet och praktikanterna. Flera kommuner visar stort intresse, men det är många bitar som ska falla på plats. SMHIs roll är att ta fram underlag, utforma instruktioner och rapporteringssystem och att ta hand om den nya informationen, förklarar Gunn Persson.

Det är 33.000 sjöar som är speciellt intressanta för en djupare kartläggning. Det skulle kunna sysselsätta upp emot 3.000 Lyft-praktikanter under 3-6 månader.

Pilot igång i Norrköping

I Norrköping har kommunen redan kommit igång med ett pilotprojekt. Här är åtta personer igång med att kartlägga och samla in mätdata om 30 sjöar och vattendrag. De beskriver och mäter in sjöarnas utlopp och gör enklare bestämningar av vattenflödet. Alla uppgifter rapporteras till SMHI.

– Sverige är ett sjörikt land och sjöarna har en viktig funktion som magasin. Nu får vi information som kan förbättra de modeller SMHI utvecklat för att beskriva vattnets väg genom landskapet. Det leder till bättre beslutsunderlag för åtgärder i vattendrag och sjöar, avslutar Gunn Persson.