Satsningar på klimatanpassning i budgetpropositionen

SMHI föreslås få en ny roll som kunskapscentrum för klimatanpassning. SMHI ska i den nya rollen fungera som en nod för att samla in, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning som tas fram regionalt, nationellt och internationellt. Det är en del av den presenterade satsningen på klimatanpassning som framgår av förslaget till statsbudget för 2012.

– Det är positivt att regeringen uppmärksammar behovet och ser SMHI som en nationell resurs för att samla och förmedla kunskapen till olika delar av samhället, säger generaldirektör Lena Häll Eriksson.

Samordning av kunskap

I budgetpropositionen beskrivs att de stora omställningar som samhället står inför kräver olika typer av åtgärder för att minska sårbarheten och anpassa verksamheter till ett successivt förändrat klimat. Vidare måste kunskap om klimatanpassning spridas och genomsyra hela samhället och vara en del av myndigheters och organisationers verksamhet. För att klara detta krävs en fortsatt uppbyggnad, förmedling och samordning av kunskap, både nationellt och regionalt.

– Vi möter en efterfrågan av stöd i arbetet med klimatanpassning hos olika aktörer, säger Lena Häll Eriksson. Satsningen kan ge oss möjligheter att förstärka och utveckla det arbete vi utfört inom klimatanpassning de senaste åren, ofta i samverkan med andra.

Det föreslagna kunskapscentret är en del av den satsning på klimatanpassning som regeringen nu presenterat i budgetpropositionen. Andra delar rör insatser från andra myndigheter som arbetar med klimatanpassning såsom länsstyrelsernas samordning av det regionala klimatanpassningsarbetet samt hos Lantmäteriet, MSB och Statens Geotekniska Institut för att öka kunskapen kring klimatförändringars effekter.

Vad är klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Anpassning till den klimatförändring som inte längre kan undvikas är ett nödvändigt komplement till arbetet med minskade utsläpp.