Samlad bild av miljötillståndet i Sveriges hav

Rapporten HAVET ges ut varje år och är en samproduktion mellan Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och Havsmiljöinstitutet. I årets rapport medverkar mer än 50 författare för att ge en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. SMHIs bidrag handlar bland annat om tillrinning, syrebrist i Östersjön och kiselalger i förändring.

Rapporten baseras på resultat från både nationell och regional miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning. Årets rapport sammanfattar ett 20-tal artiklar och ett flertal tillståndsbedömningar.

Läs hela rapporten Havet 2011

Överfiske och syrebrist hotar havets biologiska mångfald

Det höga fisketrycket har drabbat kustfiskbestånden mycket hårt och i vissa fall har lokala populationer utrotats. Fisket behöver minska för att fiskbestånden ska ha en chans att åter växa till uthålligt säkra nivåer.

Såväl överfiske som övergödning bidrar till en försämrad biologisk mångfald i en stor andel av havsområdena. Övergödningen är främst ett problem i Egentliga Östersjöns och Västerhavets kustområden. Åtgärder för att minska lokala utsläpp och läckage av näringsämnen från land till hav, är därför fortsatt viktiga.

Det finns fortfarande stora områden med syrefria bottnar i Egentliga Östersjön. Orsakerna är både ett minskat inflöde av syrerikt vatten från Västerhavet och en långvarig näringsbelastning.

Syresituationen i Östersjön

- Syresituationen i djupvattnet är fortfarande mycket allvarlig, berättar Lars Andersson, SMHI.

De låga syrehalterna som noterats under hela 2000-talet fortsätter. Helt syrefria bottnar, påverkade av gifitigt svavelväte, påträffades i en sjättedel av Egentliga Östersjön. Det motsvarar ca 10 procent av vattenvolymen. Norr om Öland förekom under hösten 2010 svavelväte redan på 45 meters djup. Svavelväte på så pass grunda djup har aldrig tidigare uppmätts här.

Det enda sätt som syre kan tillföras djupvattnet är genom tillförsel av syrerikt vatten från Västerhavet eller från ytvattnet genom omblandning. Skiktningen i Östersjön är dock så pass stark att effekten av omblandning av ytvatten är försumbar.