Så påverkas Sverige av klimatförändringen – ny kunskapssammanställning

Fler översvämningar, längre växtsäsong, ökad risk för spridning av skadeinsekter och smittor. Ett helt nytt kunskapsmaterial speglar hur ett klimat i förändring påverkar vårt samhälle. Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, och bygger på ett samarbete mellan tretton myndigheter.

Nu lanseras kunskapssammanställningar på webbplatsen Klimatanpassningsportalen. Det nya materialet ger en överblick av vilka konsekvenser ett klimat i förändring kan få för olika delar av samhället. Här finns också vidarelänkning till fördjupningsmaterial.

Skyfall, torka, isläggning, grundvatten, ras och skred är bara några exempel på områden som beskrivs. Här går det också att läsa om hur sektorer som energi, kulturarv, byggande, naturmiljöer, jord- och skogsbruk kan komma att påverkas av klimatförändringar.

För klimatanpassning i Sverige

- Materialet ska underlätta för klimatanpassningen i Sverige. Vi vänder oss till dem som arbetar med anpassning, eller andra intresserade. Faktasammanställningarna bygger på den senaste tillgängliga kunskapen inom varje område, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Lanseringen har blivit möjlig tack vare ett samarbete mellan tretton svenska myndigheter, som också samverkar med andra europeiska portaler och forskningsprojekt för klimatanpassning. Klimatanpassningsportalen har drivits under några år, men får nu helt nytt innehåll under rubrikerna ”Hur förändras klimatet” och ”Hur påverkas samhället”.

Portalen utökas vartefter

- Portalen ska utökas successivt i flera steg framöver. Närmast på tur står en beskrivning av hur anpassningsarbetet bedrivs i Sverige, roller och ansvar. För att hjälpa aktörer vidare kommer vi att sammanställa goda exempel och olika former av hjälpmedel för klimatanpassning, säger Åsa Sjöström.

Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI. Centrumets roll är främst att vara en nod för kunskap om klimatanpassning samt att vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning.