Så påverkas klimatet om utsläppen av växthusgaser minskar

Nu finns ytterligare ett klimatscenario för Europa och Sverige fritt tillgängligt på SMHIs webbplats. Klimatscenarier visar hur klimatet påverkas av halten växthusgaser i atmosfären och är viktiga underlag för beslutsfattare.
- Scenarierna ger underlag för att planera och ta beslut både om hur utsläpp kan regleras, och hur vi behöver anpassa samhället när klimatet förändras, säger Gustav Strandberg, forskare vid SMHI.

Det nya scenariot – RCP 2.6 - är en framtidsbild med minskade utsläpp av metan och koldioxid. I det interaktiva gränssnittet på SMHIs webbplats kan användaren se vad som händer med temperatur, nederbörd och vind utifrån scenariot fram till år 2100. Scenariot för Sverige kan visas på läns- och distriktsnivå, dessutom utifrån avrinningsområden för stora svenska vattendrag.

Sen tidigare finns scenarier med högre utsläppsnivåer jämfört med det nya. De gamla kallas RCP 4.5 och RCP 8.5.

- Just nu följer utsläppen av växthusgaser nära scenario RCP 8.5, berättar Gustav Strandberg.

Konkret bild av påverkan

Nyligen presenterade FNs klimatpanel IPCC en syntesrapport (AR5). Syntesrapporten är en hörnsten i klimatpanelens femte stora utvärdering av tillgänglig forskning och annan relevant kunskap om klimatförändringarna. I rapporten är det tydligt att det är ont om tid om världen vill stabilisera klimatet på en nivå om en maximal ökning av den globala medeltemperaturen med 2 grader. Men det går.

- IPCC betonar att det är möjligt att nå det internationellt beslutade målet, men då måste utsläppen av växthusgaser begränsas kraftigt inom de närmaste decennierna. De globala utsläppen behöver minska med mellan 40-70 procent till år 2050. År 2100 behöver utsläppen vara närmare noll, säger Lena Lindström, kommunikationssamordnare och nationell kontaktpunkt IPCC, SMHI.

Kartor, diagram och öppna data

På SMHI.se presenteras scenarierna på kartor, många sidor visar också utvecklingen i form av diagram och som nedladdningsbara data. Här finns dessutom klimatets faktiska utveckling sedan 1960-talet. Webbtjänsten innehåller förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram.

Klimatscenarierna har tagits fram med hjälp av Rossby Centres egen beräkningsmodell, vilket ger möjlighet till högupplösta resultat för relativt små geografiska områden.