Så motverkar kommuner problem kring vattendrag

Klimatförändringar kan ha stor påverkan på övergödning i vattendrag, biologisk mångfald och översvämningar. Tre kommuner i Skåne har i samverkan genomfört ett av Sveriges första och större vatten- och landskapsvårdsprojekt för att motverka problemen. Höje å-projektet finns nu beskrivet som ett nytt exempel på klimatanpassning.

Höje å-projektet har genomförts som ett samarbete mellan de tre kommunerna Lund, Lomma och Staffanstorp som ligger inom vattendragets avrinningsområde. Under hela projektet har över 80 våtmarker anlagts, tillsammans med skyddszoner, gångstråk och dagvattenmagasin.

Att arbeta ihop var ett naturligt val för de inblandade kommunerna, dels för att de hade tidigare erfarenheter av samarbete när det gäller vattenprovtagning inom avrinningsområdet, men också för att ett gränsöverskridande samarbete gjorde det möjligt att ekonomiskt lönsamt se och åtgärda problem som helhet.

En undersökning vid projektets slut visade bland annat att utsläppen av kväve och fosfor hade minskat samtidigt som etablering av arter i de nyanlagda vårmarkerna skedde snabbt.

Nytt exempel i idésamling

Arbetet kring Höje å beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar exempelvis flera projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten, att finansiera klimatanpassning med gröna obligationer.

Idésamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter.